[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xác định đồng thời hàm lượng paracetamol và caffein trong một số dược phẩm bằng phương pháp HPLC

[/kythuat]
[tomtat]
Xác định đồng thời hàm lượng paracetamol và caffein trong một số dược phẩm bằng phương pháp HPLC
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC HÌNH VẼ
KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN
1.1. Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao (HPLC)
1.1.1. Giới thiệu
1.1.2. Nguyên tắc cấu tạo của hệ thống HPLC
1.1.3. Nguyên tắc của quá trình sắc kí trong cột
1.1.4. Các đại lượng đặc trưng
1.1.5. Định lượng bằng HPLC
1.2. Paracetamol [3, 4]
1.3. Caffein [3, 4]
1.4. Các phương pháp phân tích paracetamol
1.5. Các phương pháp phân tích caffein
1.6. Các phương pháp xác định đồng thời paracetamol và caffein
CHƯƠNG 2. THỰC NGHIỆM
2.1. Hóa chất, dụng cụ
2.1.1. Hoá chất
2.1.2. Dụng cụ, thiết bị
2.2. Thực nghiệm
2.2.1. Khảo sát điều kiện tối ưu
2.2.2. Phân tích mẫu dược phẩm
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ- THẢO LUẬN
3.1. Khảo sát điều kiện tối ưu
3.1.1. Khảo sát thành phần pha động
3.1.2. Khảo sát tốc độ pha động
3.2. Phân tích mẫu dược phẩm
3.2.1. Khảo sát khoảng tuyến tính
3.2.2. Ứng dụng quy trình phân tích vào một số mẫu dược phẩm
CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN – ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan