[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xác định hàm lượng sắt hòa tan trong nước bằng phương pháp trắc quang sử dụng thuốc thử 1,10 – Phenantrolin

[/kythuat]
[tomtat]
Xác định hàm lượng sắt hòa tan trong nước bằng phương pháp trắc quang sử dụng thuốc thử 1,10 – Phenantrolin
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NƯỚC
1.1. PHÂN BỐ NƯỚC TRÊN TRÁI ĐẤT [15]
1.2. VAI TRÒ CỦA NƯỚC TRONG SINH QUYỂN [25]
1.3. CHU TRÌNH NƯỚC TOÀN CẦU [16]
1.4. PHÂN LOẠI NƯỚC [13, 14, 16]
1.5. TÀI NGUYÊN NƯỚC SÔNG Ở VIỆT NAM [15]
1.6. TÀI NGUYÊN NƯỚC Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH [23].
1.7. THÀNH PHẦN SINH HÓA CỦA NƯỚC [16]
1.8. Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC [16]
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ SẮT
2.1. GIỚI THIỆU VỀ NGUYÊN TỐ SẮT [11, 19]
2.1.1 Vị trí, cấu tạo và tính chất của sắt.
2.1.2 Trạng thái tự nhiên.
2.2. CÁC PHẢN ỨNG TẠO PHỨC CỦA SẮT VỚI MỘT SỐ THUỐC THỬ
2.3. MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA SẮT [8]
2.4. SẮT VÀ SỰ CHUYỂN HÓA CỦA SẮT TRONG MÔI TRƯỜNG [3]
2.5. CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH SẮT
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TRẮC QUANG
3.1. ĐỊNH NGHĨA [4]
3.2. SỰ HẤP THỤ ÁNH SÁNG CỦA CÁC CHẤT VÀ CÁC ĐỊNH LUẬT HẤP THỤ CƠ BẢN [4, 7]
3.3. NGUYÊN TẮC CHUNG CỦA PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐO ĐỘ HẤP THỤ QUANG ĐỂ XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ
CHƯƠNG 4: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SẮT TRONG NƯỚC BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRẮC QUANG SỬ DỤNG THUỐC THỬ 1,10-PHENANTROLIN [17, 18, 21]
4.1. LẤY MẪU VÀ BẢO QUẢN MẪU
4.1 NGUYÊN TẮC CỦA PHƯƠNG PHÁP
4.2. HÓA CHẤT
4.3. DỤNG CỤ
4.4. CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH
4.5. KẾT QUẢ TÍNH TOÁN
CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH
5.1. CHỌN ĐIỀU KIỆN TỐI ƯU
5.2. PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG SẮT HÒA TAN TRONG NƯỚC SÔNG
KẾT LUẬN
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan