[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khảo sát thành phần hoá học của lá ngũ sắc (Lantana camara L.) họ roi ngựa (Verbenaceae)

[/kythuat]
[tomtat]
Khảo sát thành phần hoá học của lá ngũ sắc (Lantana camara L.) họ roi ngựa (Verbenaceae)
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ
DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
1.1. ĐẠI CƯƠNG VỀ CÂY NGŨ SẮC
1.1.1. KHÁI QUÁT [2]
1.1.2. MÔ TẢ CÂY [3]
1.1.3. PHÂN BỐ SINH THÁI[3,11]
1.1.4. Y HỌC DÂN GIAN CỦA NGŨ SẮC
1.2. CÁC NGHIÊN CỨU VỀ CÂY NGŨ SẮC
1.2.1. TÁC DỤNG DƯỢC LÝ
1.2.2. THÀNH PHẦN HÓA HỌC
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP CHIẾT
2.2. PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ[6]
2.2.1. PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ BẢN MỎNG
2.2.2. PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ CỘT
2.2. PHƯƠNG PHÁP PHỔ
CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM
3.1. NGUYÊN LIỆU, HÓA CHẤT VÀ THIẾT BỊ
3.1.1. NGUYÊN LIỆU
3.1.2. HÓA CHẤT
3.1.3. THIẾT BỊ
3.2. CHIẾT XUẤT CAO
3.3. CÔ LẬP VÀ TINH CHẾ
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ & THẢO LUẬN
4.1. KẾT QUẢ CHIẾT XUẤT CAO
4.2. KẾT QUẢ CÔ LẬP VÀ TINH CHẾ
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN & ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan