[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phương pháp giải bài tập điện động lực học

[/kythuat]
[tomtat]
Phương pháp giải bài tập điện động lực học
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
PHẦN I: LÝ THUYẾT
CHƯƠNG 1: GIẢI TÍCH VECTƠ
1.1 Hệ tọa độ.
1.2 Gradient.
1.3 Divergence và Định lí Gauss – Ôxtrogratxki.
1.4 Rota và định lý Stokes.
1.5 Toán tử Laplace.
1.6 Một số hệ thức vectơ thường gặp.
1.7 Một số hệ quả.
CHƯƠNG 2: NHỮNG ĐỊNH LUẬT CƠ BẢN CỦA TRƯỜNG ĐIỆN TỪ
2.1 Vectơ cường độ điện trường E.
2.2 Vectơ cảm ứng từ B.
2.3 Định luật bảo toàn điện tích và phương trình liên tục.
2.4 Định luật Gauss cho điện trường.
2.5 Định luật Gauss cho từ trường.
2.6 Định luật Faraday về cảm ứng điện từ.
2.7 Định luật Ampere về lưu thông của vectơ cảm ứng từ.
2.8 Hệ phương trình Maxwell trong chân không.
2.9 Vectơ cảm ứng điện D.
2.10 Vectơ cường độ từ trường H.
2.11 Hệ phương trình Maxwell trong môi trường vật chất.
2.12 Điều kiện biên.
CHƯƠNG 3: ĐIỆN TRƯỜNG TĨNH
3.1 Hệ phương trinh Maxwell mô tả điện trường tĩnh.
3.2 Thế vô hướng của điện trường tĩnh.
3.3 Phương trình Poisson và phương trình Laplace.
CHƯƠNG 4: TỪ TRƯỜNG DỪNG
4.1 Hệ phương trình Maxwell mô tả từ trường dừng
4.2 Khảo sát từ trường dừng dùng thế vectơ A.
PHẦN HAI: BÀI TẬP VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI 
CHƯƠNG 1: ĐIỆN TRƯỜNG TĨNH
CHƯƠNG 2: TỪ TRƯỜNG DỪNG
PHẦN BA: KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan