[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tổng hợp hợp chất 2-Chloro-3-[(4-nitrophenyl)ethynyl]quinoxaline bằng phản ứng Sonogashira

[/kythuat]
[tomtat]
Tổng hợp hợp chất 2-Chloro-3-[(4-nitrophenyl)ethynyl]quinoxaline bằng phản ứng Sonogashira
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ
MỞ ĐẦU
Chương I: TỔNG QUAN
1.1 GIỚI THIỆU VỀ PHẢN ỨNG SONOGASHIRA
1.1.1 Sơ lược về phản ứng Sonogashira
1.1.2 Điều kiện phản ứng
1.1.3 Một số công trình nghiên cứu ứng dụng trên phản ứng Sonogashira
1.2. GIỚI THIỆU VỀ TÁC CHẤT VÀ CHẤT NỀN
1.2.1. Giới thiệu về 2,3-dichoroquinoxaline
1.2.2. Giới thiệu về Ethynyltrimethylsilane
1.2.3. Giới thiêu về 1-Bromo-4-nitrobenzene
1.3. GIỚI THIỆU VỀ SIÊU ÂM
1.3.1. Định nghĩa
1.3.2. Vai trò của siêu âm trong tổng hợp
1.3.3. Thiết bị siêu âm
Chương II NGHIÊN CỨU
2.1 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1.1 Nội dung nghiên cứu
2.1.2. Phương pháp nghiên cứu
2.1.3. Quy trình tổng hợp 1-Ethynyl-4-nitrobenzene
2.1.4. Quy trình tổng hợp 2-Chloro-3-(4-nitro-phenylethynyl)quinoxaline
2.1.5. Thực hiện khảo sát các điều kiện tiến hành phản ứng
2.2. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
2.2.1. Tổng hợp và khảo sát 2-Chloro-3-[(4-nitrophenyl)ethynyl]quinoxaline bằng máy khuấy từ
2.2.2. Tổng hợp và khảo sát 2-Chloro-3-[(4-nitrophenyl)ethynyl]quinoxaline bằng phương pháp siêu âm.
2.2.3. Xác định cấu trúc
Chương III THỰC NGHIỆM
3.1. DỤNG CỤ, THIẾT BỊ, HÓA CHẤT VÀ NGUYÊN LIỆU
3.1.1. Dụng cụ
3.1.2. Thiết bị
3.1.3. Pha chế hóa chất
3.2. TỔNG HỢP2-CHLORO-3-[(4-ITROPHENYL)ETHYNYL]QUINOXALINE
3.2.1. Quy trình thực hiện phản ứng
3.2.2. Xử lý và cô lâp sản phẩm
3.2.3. Xác định cấu trúc sản phẩm
Chương IV KẾT LUẬN
KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan