[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp phát triển kinh tế trên địa bàn thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh theo hướng bền vững


[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp phát triển kinh tế trên địa bàn thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh theo hướng bền vững
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
5. Bố cục của luận văn
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TĂNG TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN KINH TẾ
1.1. Tổng quan về tăng trưởng và phát triển kinh tế
1.1.1. Tăng trưởng kinh tế
1.1.2. Phát triển kinh tế
1.1.3. Vai trò của Nhà nước trong phát triển kinh tế
1.2. Cơ hội, thách thức và những định hướng lớn của chính phủ và tỉnh Quảng Ninh về phát triển kinh tế- xã hội trong bối cảnh hội nhập quốc tế
1.2.1. Cơ hội, thách thức về phát triển kinh tế- xã hội trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
1.2.2. Những định hướng lớn của Chính phủ và tỉnh Quảng Ninh về phát triển kinh tế
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng phát triển kinh tế
1.3.1. Các hình thái tăng trưởng phát triển kinh tế
1.3.2. Vai trò của các yếu tố sản xuất đối với tăng trưởng phát triển kinh tế
1.4. Kinh nghiệm về phát triển kinh tế - xã hội của một số địa phương trong và ngoài tỉnh Quảng Ninh
1.4.1. Kinh nghiệm của thành phố Uông Bí
1.4.2. Kinh nghiệm của thành phố Hạ Long
1.4.3. Kinh nghiệm của Bắc Ninh
1.4.4. Kinh nghiệm của tỉnh Vĩnh Phúc
1.4.5. Kinh nghiệm của Ninh Bình
1.4.6. Một số bài học rút ra đối với phát triển kinh tế của thị xã Quảng Yên
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập thông
2.2.2. Phương pháp xử lý thông tin
2.2.3. Phương pháp phân tích
2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu
2.3.1. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiện trạng của địa phương
2.3.2. Nhóm chỉ tiêu đánh giá phát triển kinh tế
Chương 3: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ QUẢNG YÊN
3.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội của thị xã Quảng Yên
3.1.1. Vị trí địa lý kinh tế và các yếu tố tự nhiên ảnh hưởng đến phát triển kinh tế
3.1.2. Đặc điểm xã hội
3.2. Thực trạng phát triển kinh tế của thị xã Quảng Yên
3.2.1. Tăng trưởng kinh tế, cơ cấu kinh tế
3.2.2. Thực trạng phát triển kinh tế theo các ngành
3.3. Một số nhận xét về đặc điểm của địa bàn nghiên cứu tới phát triển kinh tế của thị xã Quảng Yên
3.3.1. Lợi thế và cơ hội phát triển
3.3.2. Khó khăn, thách thức
3.4. Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế thị xã Quảng Yên giai đoạn 2010- 2013
3.4.1. Những thành tựu
3.4.2. Những tồn tại, hạn chế
3.4.3. Nguyên nhân của tồn tại hạn chế và bài học kinh nghiệm
Chương 4: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ QUẢNG YÊN THEO HƯỚNG BỀN VỮNG
4.1. Quan điểm, định hƣớng mục tiêu phát triển kinh tế theo hướng bền vững
4.1.1. Quan điểm phát triển kinh tế trên địa bàn thị xã Quảng Yên theo hướng bền vững
4.1.2. Định hướng, mục tiêu phát triển kinh tế theo hướng bền vững trên địa bàn thị xã Quảng Yên
4.2. Một số giải pháp phát triển kinh tế trên địa bàn thị xã Quảng Yên theo hướng bền vững
4.2.1. Giải pháp đào tạo phát triển và thu hút nguồn nhân lực
4.2.2. Giải pháp huy động các nguồn lực đầu tư
4.2.3. Giải pháp đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại
4.2.4. Giải pháp nâng cao năng lực quản lý hành chính, cải cách hành chính
4.2.5. Giải pháp phát triển khoa học công nghệ, sử dụng hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường
4.2.6. Giải pháp xây dựng và phát triển văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững
4.2.7. Giải pháp về hợp tác phát triển
4.2.8. Giải pháp về cơ chế chính sách để khuyến khích phát triển
4.3. Một số kiến nghị, đề xuất
4.3.1. Đề nghị với Chính phủ
4.3.2. Đề xuất kiến nghị với tỉnh
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan