[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước tại huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc


[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước tại huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, HÌNH
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
5. Bố cục của luận văn
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NSNN VÀ QUẢN LÝ NSNN CẤP HUYỆN
1.1. NSNN và NSNN cấp huyện
1.1.1. Tổng quan về NSNN
1.1.2. Hệ thống NSNN và phân cấp quản lý NSNN
1.1.3. Ngân sách Nhà nước cấp huyện trong hệ thống NSNN
1.2. Nội dung công tác quản lý NSNN cấp huyện
1.2.1. Công tác lập dự toán NSNN cấp huyện
1.2.2. Công tác chấp hành dự toán NSNN cấp huyện
1.2.3. Công tác quyết toán NSNN huyện
1.2.4. Công tác thanh tra, kiểm tra NSNN huyện
1.3. Các nhân tố ảnh hƣởng đến công tác quản lý NSNN cấp huyện
1.3.1. Cơ chế quản lý tài chính
1.3.2. Phân cấp quản lý ngân sách trong hệ thống NSNN
1.3.3. Nhận thức của địa phƣơng về tầm quan trọng và trách nhiệm trong công tác quản lý NSNN cấp huyện
1.3.4. Tổ chức bộ máy và trình độ của đội ngũ cán bộ quản lý cấp huyện
1.3.5. Hệ thống thông tin, phƣơng tiện quản lý NSNN cấp huyện
1.4. Kinh nghiệm về quản lý NSNN huyện
1.4.1. Kinh nghiệm quản lý NSNN tại thành phố Vĩnh Yên
1.4.2. Một số bài học rút ra từ việc nghiên cứu
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu đặt ra
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Các phương pháp điều tra, thu thập thông tin, số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích dữ liệu
2.3. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu
Chương 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NSNN TẠI HUYỆN TAM ĐẢO TRONG GIAI ĐOẠN 2009 - 2013
3.1. Đặc điểm tự nhiên, KT-XH của huyện Tam Đảo
3.1.1. Đặc điểm về tự nhiên
3.1.2. Khái quát tình hình KT-XH của huyện giai đoạn 2009-2013
3.1.3. Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình phát triển của huyện
3.2. Thực trạng công tác quản lý NSNN tại huyện Tam Đảo trong giai đoạn (2009-2013)
3.2.1. Công tác lập dự toán NSNN huyện
3.2.2. Công tác chấp hành dự toán NSNN huyện
3.2.3. Công tác quyết toán NSNN huyện
3.2.4. Công tác thanh tra, kiểm tra NSNN tại huyện Tam Đảo
3.3. Đánh giá công tác quản lý NSNN tại huyện Tam Đảo trong giai đoạn 2009 - 2013
3.3.2. Những hạn chế trong công tác quản lý NSNN cấp huyện tại huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc
3.3.3. Nguyên nhân cơ bản của những hạn chế trên
Chương 4: GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI HUYỆN TAM ĐẢO
4.1. Mục tiêu, định hướng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện Tam Đảo trong thời gian tới
4.2. Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý NSNN huyện Tam Đảo trong thời gian tới
4.2.1. Nâng cao chất lượng công tác lập dự toán NSNN huyện
4.2.2. Hoàn thiện công tác chấp hành ngân sách
4.2.3. Hoàn thiện công tác quyết toán NSNN huyện
4.2.4. Giải pháp về công tác thanh tra, kiểm tra NSNN huyện
4.2.5. Tăng cường việc phân cấp quản lý ngân sách các cấp
4.2.6. Nâng cao năng lực cán bộ quản lý ngân sách
4.2.7. Phát triển hệ thống công nghệ thông tin phục vụ quản lý NSNN huyện
4.3. Kiến nghị
4.3.1. Đối với Trung ương
4.3.2. Đối với tỉnh Vĩnh Phúc
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan