[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực tại Tổng Công ty giấy Việt Nam


[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực tại Tổng Công ty giấy Việt Nam
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC HÌNH
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục đích nghiên cứu của đề tài
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
5. Bố cục của luận văn
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Cơ sơ
1.1.1. Khái niệm nguồn nhân lực
1.1.2. Khái niệm quản lý nguồn nhân lực
1.2. Nội dung hoạt động quản lý nguồn nhân lực trong doanh nghiệp
1.2.1. Phân tích công việc cần nhân lực
1.2.2. Dự báo nhu cầu nhân lực
1.2.3. Tổ chức tuyển dụng nhân lực
1.2.4. Đào tạo và phát triển nhân lực
1.2.5. Đãi ngộ nhân lực
1.2.6. Đánh giá nhân lực
1.3. Các yếu tố ảnh hưởng công tác quản lý nguồn nhân lực trong doanh nghiệp
1.3.1. Các yếu tố thuộc doanh nghiệp
1.3.2. Các yếu tố thuộc môi trường bên ngoài của doanh nghiệp
1.4. Bài học kinh nghiệm
1.4.1. Khái quát kinh nghiệm của các nước phát triển
1.4.2. Bài học kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực Việt Nam
1.4.3. Bài học kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực tại Tổng Công ty Giấy Việt Nam
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Chọn điểm nghiên cứu
2.2.2. Thu thập số liệu
2.2.3. Xử lý số liệu
2.3. Các chỉ tiêu nghiên cứu
Chương 3. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM
3.1. Giới thiệu về Tổng công ty Giấy Việt Nam
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
3.1.2. Cơ cấu tổ chức
3.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Tổng công ty Giấy Việt Nam giai đoạn 2011 - 2013
3.2. Thực trạng công tác quản lý nguồn nhân lực tại công ty giấy Việt Nam
3.2.1. Tổng quan về nguồn nhân lực của Tổng công ty giấy Việt Nam
3.2.2. Phân tích công việc cần nhân lực
3.2.3. Dự báo nhu cầu nhân lực
3.2.4. Tổ chức tuyển dụng nhân lực
3.2.5. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
3.2.6. Đãi ngộ nguồn nhân lực
3.2.7. Đánh giá nhân lực
3.3. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý nguồn nhân lực của Tổng công ty giấy Việt Nam
3.3.1. Những nhân tố bên ngoài
3.3.2. Những nhân tố bên trong
3.4. Đánh giá về công tác quản lý nguồn nhân lực tại Tổng công ty giấy Việt Nam
3.4.1. Những ƣu điểm
3.4.2. Hạn chế và nguyên nhân
Chương 4. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM THỜI GIAN TỚI
4.1. Định hướng phát triển của Tổng công ty
4.1.1. Định hướng phát triển chung
4.1.2. Định hướng đối với công tác quản lý nguồn nhân lực
4.2. Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực của Tổng công ty giấy Việt Nam thời gian tới
4.2.1. Giải pháp đối với công tác dự báo nhu cầu nhân lực
4.2.2. Giải pháp đối với công tác tuyển dụng nhân lực
4.2.3. Giải pháp đối với công tác đào tạo và phát triển
4.2.4. Giải pháp đối với công tác đãi ngộ
4.2.5. Giải pháp đối với công tác đánh giá
4.2.6. Các giải pháp khác
4.3. Kiến nghị
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan