[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tại cục thuế tỉnh Phú Thọ


[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tại cục thuế tỉnh Phú Thọ
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài
2. Mục tiêu của đề tài
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Những đóng góp của luận văn
5. Bố cục của luận văn
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
1.1. Cơ sở lý luận về quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
1.1.1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
1.1.2. Khái niệm, nội dung và quy trình quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
1.1.3. Sự cần thiết quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
1.1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
1.2. Cơ sở thực tiễn
1.2.1. Kinh nghiệm trong quản lý thuế SDĐPNN của một số nước trên thế giới
1.2.2. Kinh nghiệm quản lý thuế SDĐPNN của một số địa phương trong nước
1.2.3. Bài học kinh nghiệm cho Cục thuế tỉnh Phú Thọ
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu thông tin
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
2.3. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu
2.3.1. Các chỉ tiêu định tính
2.3.1. Các chỉ tiêu định lượng
Chương 3: CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP TẠI CỤC THUẾ TỈNH PHÚ THỌ
3.1. Giới thiệu đặc điểm kinh tế- xã hội tỉnh Phú Thọ và Cục thuế tỉnh Phú Thọ
3.1.1. Giới thiệu đặc điểm kinh tế- xã hội tỉnh Phú Thọ
3.1.2. Giới thiệu khái quát về Cục thuế tỉnh Phú Thọ
3.2. Thực trạng công tác quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tại Cục thuế tỉnh Phú Thọ
3.2.1. Nguồn lực phục vụ cho việc quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
3.2.2. Thực trạng quản lý các khâu trong quá trình quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tại Cục thuế tỉnh Phú Thọ
3.3. Nguyên nhân thành công cũng như tồn tại hạn chế trong công tác quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tại Cục thuế tỉnh Phú Thọ
3.3.1. Nguyên nhân chủ quan
3.3.2. Nguyên nhân khách quan
3.3.3. Một số nguyên nhân khác
Chƣơng 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP TẠI CỤC THUẾ TỈNH PHÚ THỌ
4.1. Mục tiêu và quan điểm hoàn thiện công tác quản lý thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tại Cục Thuế tỉnh Phú Thọ đến năm 2020
4.1.1. Mục tiêu hoàn thiện công tác quản lý thu thuế SDĐPNN ở tỉnh Phú Thọ
4.1.2. Quan điểm hoàn thiện công tác quản lý thu thuế SDĐPNN ở tỉnh Phú Thọ
4.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tại Cục thuế tỉnh Phú Thọ
4.2.1. Nâng cao chất lượng trong tuyển dụng cán bộ, đào tạo bồi dưỡng cán bộ tham gia công tác quản lý thu thuế SDĐPNN
4.2.2. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế SDĐPNN
4.2.3. Nâng cao chất lượng công tác kê khai, kế toán thuế SDĐPNN
4.2.4. Nâng cao chất lượng công tác quản lý nợ thuế SDĐPNN
4.2.5. Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra trong quản lý thu thuế SDĐPNN
4.2.6. Cải cách, hiện đại hoá trang thiết bị phục vụ hoạt động quản lý thu thuế SDĐPNN
4.2.7. Tăng cường sự phối kết hợp trong công tác thu thuế SDĐPNN ở tỉnh Phú Thọ
4.3. Kiến nghị
4.3.1. Kiến nghị với Cục Thuế tỉnh Phú Thọ
4.3.2. Kiến nghị với Tổng cục Thuế và Bộ tài chính
4.3.3. Kiến nghị với UBND các cấp, các tổ chức kinh tế, xã hội, chính trị trong tỉnh Phú Thọ
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan