[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác quản lý xuất khẩu lao động tại tỉnh Quảng Ninh


[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác quản lý xuất khẩu lao động tại tỉnh Quảng Ninh
MỤC LỤC
DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Những đóng góp của luận văn
5. Bố cục của luận văn
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG
1.1. Cơ sở lý luận về xuất khẩu lao động
1.1.1. Khái niệm xuất khẩu lao động
1.1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu lao động
1.1.3. Các hình thức xuất khẩu lao động
1.2. Cơ sở lý luận về quản lý xuất khẩu lao động
1.2.1. Khái niệm quản lý xuất khẩu lao động
1.2.2. Sự cần thiết phải quản lý xuất khẩu lao động
1.2.3. Các yếu tố tác động đến quản lý hoạt động xuất khẩu lao động
1.2.4. Những nội dung của quản lý xuất khẩu lao động
1.2.5. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc quản lý xuất khẩu lao động
1.3. Cơ sở thực tiễn về công tác quản lý xuất khẩu lao động
1.3.1. Kinh nghiệm quản lý xuất khẩu lao động của Hàn Quốc
1.3.2. Kinh nghiệm quản lý xuất khẩu lao động của Philippines
1.3.3. Kinh nghiệm quản lý xuất khẩu lao động của tỉnh Thanh Hóa
1.3.4. Bài học kinh nghiệm rút ra cho tỉnh Quảng Ninh
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp chọn điểm nghiên cứu
2.2.2. Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu
2.2.3. Phương pháp xử lý và phân tích số liệu
2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu
Chương 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TẠI TỈNH QUẢNG NINH GIAI ĐOẠN NĂM 2012 - 2014
3.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu
3.1.1. Đặc điểm tự nhiên
3.1.2. Đặc điểm về nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội
3.1.3. Đặc điểm lao động trong tỉnh
3.1.4. Tình trạng thất nghiệp và công tác giải quyết việc làm trong những năm gần đây
3.2. Thực trạng công tác quản lý xuất khẩu lao động tại tỉnh Quảng Ninh
3.2.1. Lập kế hoạch xuất khẩu lao động
3.2.2. Tình hình hoạt động xuất khẩu lao động tại tỉnh Quảng Ninh
3.2.2. Các yếu tố tác động chủ yếu đến công tác quản lý xuất khẩu lao động tại tỉnh Quảng Ninh
3.3. Phân tích và đánh giá thực trạng công tác quản lý xuất khẩu lao động tại tỉnh Quảng Ninh giai đoạn năm 2012 - 2014
3.3.1. Những thành tựu
3.3.2. Những bất cập, hạn chế
3.3.3. Nguyên nhân
Chương 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TẠI TỈNH QUẢNG NINH
4.1. Quan điểm và mục tiêu nâng cao quản lý hoạt động xuất khẩu lao động của tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020
4.1.1. Quan điểm của tỉnh Quảng Ninh nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động xuất khẩu lao động
4.1.2. Mục tiêu xuất khẩu lao động tỉnh Quảng Ninh
4.1.3. Một số triển vọng cho công tác xuất khẩu lao động
4.2. Các giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý xuất khẩu lao động tại tỉnh Quảng Ninh
4.2.1. Giải pháp về phía Hiệp hội Xuất khẩu lao động
4.2.2. Giải pháp từ phía các cơ quan quản lý nhà nước về công tác xuất khẩu lao động
4.2.3. Giải pháp quản lý xuất khẩu lao động từ phía doanh nghiệp
4.2.4. Giải pháp quản lý xuất khẩu lao động từ phía người lao động
4.3. Một số kiến nghị
4.3.1. Đối với cơ quan quản lý xuất khẩu lao động ở Trung ương
4.3.2. Đối với cơ quan quản lý xuất khẩu lao động ở tỉnh Quảng Ninh
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan