[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác thu bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Phúc


[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác thu bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Phúc
MỤC LỤC
DANH MỤC VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC HÌNH
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
2. Mục tiêu nghiên cứu của luận văn
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn
4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
5. Đóng góp của luận văn
6. Kết cấu của luận văn
Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ CÔNG TÁC THU BẢO HIỂM XÃ HỘI
1.1. Lý luận chung về Bảo hiểm xã hội
1.1.1. Khái niệm về Bảo hiểm xã hội
1.1.2. Vai trò của bảo hiểm xã hội
1.1.3. Bản chất của bảo hiểm xã hội
1.1.4. Đối tƣợng của bảo hiểm xã hội
1.1.5. Chức năng của bảo hiểm xã hội
1.1.6. Hệ thống các chế độ trong bảo hiểm xã hội
1.1.7. Quỹ Bảo hiểm xã hội
1.2. Nội dung công tác thu bảo hiểm xã hội
1.2.1. Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội
1.2.2. Căn cứ đóng bảo hiểm xã hội
1.2.3. Mức đóng và phương thức đóng bảo hiểm xã hội
1.2.4. Quy trình thu - nộp bảo hiểm xã hội
1.2.5. Quản lý thu bảo hiểm xã hội
1.3. Các căn cứ pháp lý liên quan đến Bảo hiểm xã hội và công tác thu Bảo hiểm xã hội
1.3.1. Căn cứ pháp lý liên quan đến Bảo hiểm xã hội
1.3.2. Quy định về công tác thu bảo hiểm xã hội của BHXH Việt Nam
1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác thu bảo hiểm xã hội
TÓM TẮT CHƯƠNG 1
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Các câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Chọn địa điểm nghiên cứu
2.2.2. Phương pháp tiếp cận
2.2.3. Thu thập thông tin
2.2.4. Phương pháp phân tích thông tin
2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu
TÓM TẮT CHƯƠNG 2
Chương 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THU BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH VĨNH PHÚC
3.1. Giới thiệu chung về cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Phúc
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của BHXH tỉnh Vĩnh Phúc
3.1.2. Tổ chức bộ máy quản lý của Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Phúc
3.1.3. Chức năng và nhiệm vụ của Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Phúc
3.2. Phân tích thực trạng công tác thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Phúc
3.2.1. Tình hình tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
3.2.2. Căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tại BHXH tỉnh Vĩnh Phúc
3.2.3. Công tác thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại BHXH tỉnh Vĩnh Phúc
3.2.4. Phƣơng thức và mức đóng BHXH tại BHXH tỉnh Vĩnh Phúc
3.2.5. Công tác thu BHXH bắt buộc tại các đơn vị điều tra
3.2.6. Dẫn chứng của của việc thu BHXH tốt đến đời sống người lao động và tới phát triển sản xuất cũng như tác tác động tiêu cực không đóng BHXH cho người lao động của doanh nghiệp.
3.3. Đánh giá kết quả và các hạn chế về công tác thu BHXH bắt buộc tại BHXH tỉnh Vĩnh Phúc
3.3.1 Những kết quả đã đạt được
3.3.2. Một số tồn tại
3.4. Một số nguyên nhân chính ảnh hưởng đến công tác thu BHXH tại BHXH tỉnh Vĩnh Phúc
TÓM TẮT CHƯƠNG 3
Chương 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THU BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH VĨNH PHÚC
4.1. Định hướng phát triển và giải pháp thực hiện của BHXH Việt Nam đến năm 2020
4.1.1. Định hướng phát triển
4.1.2. Giải pháp triển khai thực hiện
4.2. Định hướng và mục tiêu của công tác thu BHXH bắt buộc tại BHXH tỉnh Vĩnh Phúc trong những năm tới
4.2.1. Định hướng
4.2.2. Mục tiêu công tác thu BHXH bắt buộc tại BHXH tỉnh Vĩnh Phúc trong những năm tới
4.3. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thu BHXH tại BHXH tỉnh Vĩnh Phúc
4.3.1. Giải pháp thu BHXH đối với từng loại khối hình tham gia
4.3.2. Giải pháp đối với vấn đề nợ, trốn đóng BHXH
4.3.3. Giải pháp đối với công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH
4.3.4. Một số giải pháp khác nhằm hoàn thiện công tác thu BHXH tại BHXH tỉnh Vĩnh Phúc
4.4. Một số kiến nghị
4.4.1. Kiến nghị với Nhà nước, chính quyền địa phương
4.4.2. Kiến nghị với ngành BHXH
4.4.3. Kiến nghị đối với BHXH tỉnh Vĩnh Phúc
TÓM TẮT CHƯƠNG 4
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan