[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính tại trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương


[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính tại trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương
MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
1. Sự cần thiết lựa chọn đề tài nghiên cứu
2. Mục tiêu nghiên cứu của luận văn
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Đóng góp khoa học của đề tài
5. Kết cấu của luận văn
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO CÔNG LẬP
1.1. Tổng quan về đơn vị sự nghiệp giáo dục - đào tạo công lập
1.1.1. Khái niệm và phân loại đơn vị sự nghiệp giáo dục - đào tạo công lập
1.1.2. Hoạt động của đơn vị sự nghiệp giáo dục - đào tạo công lập
1.2. Cơ chế tự chủ tài chính tại đơn vị sự nghiệp giáo dục - đào tạo công lập
1.2.1. Khái niệm cơ chế tự chủ tài chính
1.2.2. Nội dung cơ chế tự chủ tài chính
1.2.3. Tiêu chí đánh giá mức độ tự chủ tài chính
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp giáo dục - đào tạo công lập
1.3.1. Nhân tố chủ quan
1.3.2. Nhân tố khách quan
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập dữ liệu
2.2.2. Phương pháp tổng hợp số liệu
2.2.3. Phương pháp phân tích thông tin
2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu
2.3.1. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động qua các năm
2.3.2. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực
2.4. Khung phân tích của luận văn
Chương 3. THỰC TRẠNG CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG
3.1. Khái quát về Trường Đại học kỹ thuật y tế Hải Dương
3.2. Thực trạng cơ chế tự chủ tài chính tại trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương
3.2.1. Tự chủ về thu tại Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương
3.2.2. Tự chủ về chi tại Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương
3.2.3. Phân phối chênh lệch thu chi tại Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương
3.3. Đánh giá thực trạng cơ chế tự chủ tài chính tại Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương
3.3.1. Những kết quả đạt được
3.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
Chương 4. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI TRuWỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG
4.1. Định hướng phát triển Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương trong những năm tới
4.1.1. Định hướng phát triển giáo dục - đào tạo Việt Nam trong những năm tới
4.1.2. Định hướng phát triển Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương trong những năm tới
4.2. Giải pháp hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính tại Trường Đại học kỹ thuật y tế Hải Dương
4.2.1. Đa dạng hoá các nguồn thu cho sự phát triển của Trường Đại học kỹ thuật y tế Hải Dương
4.2.2. Nâng cao chất lượng đào tạo nhằm thu hút “đầu vào” và thúc đẩy đầu ra, gắn đào tạo với nhu cầu của xã hội
4.2.3. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý tài chính
4.2.4. Hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ cho phù hợp với thực tế
4.2.5. Tăng cường cơ sở vật chất cho giảng dạy của nhà trường
4.3. Kiến nghị
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan