[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số bài toán trên bàn cờ


[/kythuat]
[tomtat]
Một số bài toán trên bàn cờ
MỤC LỤC
Lời cảm ơn
Lời cam đoan
Lời nói đầu
1.      Một số bài toán trên bàn cờ
1.1.           Bài toán tám quân hậu
1.1.1.     Giới thiệu bài toán
1.1.2.     Bài toán m quân hậu
1.2.           Bài toán quân mã đi tuần
1.2.1.     Tìm hiểu về bài toán quân mã đi tuần
1.2.2.     Phương pháp Warnsdorff tìm lộ trình Hamilton
1.2.3.     Một số phương pháp tìm chu trình Hamilton trog bàn cờ
1.3.           Đôminô và Pôlyminô
1.3.1.     Khái niệm Pôlyminô
1.3.2.     Một số bài toán về đôminô và triminô
1.3.3.     Một số bài toán khác
2.      Đa thức xe
2.1.           Giới thiệu
2.2.           Đa thức xe cho bàn cờ hai chiều
Kết luận
Tài liệu tham khảo
[/tomtat]

Bài viết liên quan