[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ


[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ
MỞ ĐẦU
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ VÀ THỰC TIẾN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ THU NHẬP TỪ TIỀN CÔNG, TIỀN LƯƠNG
1.1. Những vấn đề cơ bản về thuế thu nhập cá nhân
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của thuế thu nhập cá nhân
1.1.2. Vai trò của thuế thu nhập cá nhân
1.2. Nội dung cơ bản của luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành ở Việt Nam có liên quan đến thu nhập từ tiền lương, tiền công
1.2.1. Đối tượng nộp thuế
1.2.2. Các khoản thu nhập chịu thuế
1.2.3. Căn cứ tính thuế
1.2.4. Phương pháp tính thuế
1.2.5. Đăng ký, kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế
1.3. Công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân đối với người có thu nhập từ tiền lương, tiền công
1.3.1. Khái niệm và sự cần thiết quản lý thuế thu nhập cá nhân đối với người có thu nhập từ tiền lương, tiền công
1.3.2. Phương pháp quản lý thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công
1.3.3. Quy trình quản lý thuế thu nhập cá nhân đối với người có thu nhập từ tiền lương, tiền công
1.3.4. Nội dung trọng tâm của quản lý thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công
1.3.5. Các nhân tố ảnh hưởng tới quản lý thuế thu nhập cá nhân đối với người có thu nhập từ tiền lương, tiền công
1.4. Kinh nghiệm quản lý thuế thu nhập cá nhân của một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
1.4.1. Kinh nghiệm quản lý thuế thu nhập cá nhân của một số nước trên thế giới
1.4.2. Kinh nghiệm về quản lý thuế TNCN đối với tỉnh Phú Thọ
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích, so sánh
2.3. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu
2.3.1. Các chỉ tiêu đánh giá về công tác tuyên truyền và hỗ trợ NNT
2.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá công tác quản lý thông tin NNT
2.3.3. Chỉ tiêu về thu ngân sách
2.3.4. Chỉ tiêu đánh giá về công tác quản lý nợ thuế
2.3.5. Chỉ tiêu về số lượng doanh nghiệp vi phạm pháp luật về thuế so với tổng số doanh nghiệp
2.3.6. Chỉ tiêu đánh giá trình độ chuyên môn của cán bộ thuế
Chương 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ
3.1. Giới thiệu chung về tỉnh Phú Thọ và Cục Thuế tỉnh Phú Thọ
3.1.1. Giới thiệu chung về tỉnh Phú Thọ
3.1.2. Giới thiệu chung về Cục Thuế tỉnh Phú Thọ và mô hình tổ chức quản lý thu thuế thu nhập cá nhân tại Cục Thuế Phú Thọ
3.2. Thực trạng công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân đối với người có thu nhập từ tiền lương, tiền công trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
3.2.1. Lập dự toán thuế thu nhập cá nhân
3.2.2. Quản lý đăng ký thuế, cấp mã số thuế
3.2.3. Quản lý kê khai và xử lý kê khai thuế
3.2.4. Quản lý nộp thuế và xử lý chứng từ nộp thuế
3.2.5. Quản lý quyết toán thuế
3.2.6. Quản lý hoàn thuế thu nhập cá nhân
3.2.7. Thanh tra, kiểm tra thuế thu nhập cá nhân
3.3. Đánh giá chung về công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân đối với người có thu nhập từ tiền lương, tiền công trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
3.3.1. Thành tựu
3.3.2. Hạn chế
3.3.3. Nhân tố ảnh hưởng tới quản lý thuế thu nhập cá nhân từ tiền công tiền lương
Chương 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ THU NHẬP TỪ TIỀN CÔNG, TIỀN LƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ
4.1. Mục đích và yêu cầu của công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân đối với người có thu nhập từ tiền lương, tiền công trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
4.1.1. Mục đích
4.1.2 . Yêu cầu của công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân đối với người có thu nhập từ tiền lương, tiền công trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
4.2. Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân đối với người có thu nhập từ tiền lương, tiền công trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
4.2.1. Đẩy mạnh cấp mã số thuế cho người nộp thuế thu nhập cá nhân đối với người có thu nhập từ tiền lương, tiền công
4.2.2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ về thuế TNCN đối với người có thu nhập từ tiền công, tiền lương
4.2.3. Đẩy mạnh công tác quản lý thu nhập từ tiền công, tiền lương
4.2.4. Đẩy mạnh công tác phát triển nguồn nhân lực
4.2.5. Đa dạng hóa các hình thức thu thuế
4.2.6. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế
4.3. Một số kiến nghị
4.3.1. Đối với Nhà nước và các cơ quan chức năng
4.3.2. Đối với ngành thuế
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan