[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khai thác tiềm năng phát triển du lịch khu di tích lịch sử đền hùng tỉnh Phú Thọ


[/kythuat]
[tomtat]
Khai thác tiềm năng phát triển du lịch khu di tích lịch sử đền hùng tỉnh Phú Thọ
MỤC LỤC
DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC BIỂU ĐỒ, HÌNH
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài
3. Mục tiêu nghiên cứu
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
5. Những đóng góp của luận văn
6. Bố cục của luận văn
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH
1.1. Khái niệm về du lịch
1.1.1. Khái niệm du lịch
1.1.2. Các loại hình du lịch
1.1.3. Phát triển du lịch và nội dung phát triển du lịch
1.2. Tiềm năng và lợi thế phát triển du lịch
1.2.1. Khái niệm tiềm năng và lợi thế
1.2.2. Tiềm năng và lợi thế trong du lịch
1.2.3. Phân loại các tiềm năng và lợi thế trong du lịch
1.2.4. Khai thác tiềm năng về phát triển du lịch
1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến khai thác tiềm năng phát triển du lịch
1.3.1. Cơ chế quản lý
1.3.2. Hệ thống thể chế
1.3.3. Hội nhập quốc tế
1.3.4. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa, xã hội
1.3.5. Tổ chức quản lý
1.3.6. Nguồn lực lao động
1.3.7. Liên kết hợp tác
1.4. Kinh nghiệm về khai thác tiềm năng phát triển du lịch ở một số địa phương
1.4.1. Khai thác tiềm năng phát triển du lịch ở thành phố Đà Lạt - Lâm Đồng
1.4.2. Khai thác tiềm năng phát triển du lịch ở tỉnh Quảng Ninh
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Thu thập tài liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích dữ liệu
2.2.3. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết
Chương 3. THỰC TRẠNG KHAI THÁC TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH KHU DI TÍCH LỊCH SỬ ĐỀN HÙNG TỈNH PHÚ THỌ
3.1. Khái quát về tiềm năng phát triển du lịch của Khu di tích lịch sử Đền Hùng
3.1.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.2. Kinh tế - xã hội
3.1.3. Lịch sử, văn hóa
3.1.4. Cơ sở hạ tầng
3.1.5. Các tiềm năng khác
3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến khai thác tiềm năng phát triển du lịch Khu di tích lịch sử Đền Hùng
3.2.1. Mô hình quản lý ngành, chính quyền
3.2.2. Hệ thống thể chế
3.2.3. Cơ chế chính sách
3.2.4. Hội nhập quốc tế
3.2.5. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa, xã hội
3.2.6. Khoa học công nghệ
3.2.7. Nguồn lực lao động
3.3. Thực trạng khai thác tiềm năng phát triển du lịch Khu di tích lịch sử Đền Hùng tỉnh Phú Thọ hiện nay
3.3.1. Đánh giá thực trạng khai thác tiềm năng thông qua các chỉ tiêu
3.3.2. Tác động đến kinh tế, xã hội, văn hóa, môi trường
3.4. Đánh giá hiệu quả khai thác tiềm năng phát triển du lịch Khu di tích lịch sử Đền Hùng tỉnh Phú Thọ hiện nay
3.4.1. Thành tựu
3.4.2. Hạn chế và nguyên nhân
Chương 4. GIẢI PHÁP KHAI THÁC TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH KHU DI TÍCH LỊCH SỬ ĐỀN HÙNG TỈNH PHÚ THỌ
4.1. Định hướng phát triển khu di tích lịch sử Đền Hùng đến 2020 và tầm nhìn 2030
4.1.1. Quan điểm phát triển
4.1.2. Ý nghĩa lịch sử
4.1.3. Định hướng phát triển
4.2. Một số giải pháp khai thác tiềm năng phát triển du lịch ở Khu di tích lịch sử đền Hùng tỉnh Phú Thọ
4.2.1. Hoàn thiện quy hoạch phát triển khu di tích trong tổng thể quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Việt Trì
4.2.2. Hoàn thiện chính sách đặc thù đối với khu di tích lịch sử
4.2.3. Đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
4.2.4. Đào tạo nguồn nhân lực và các quan hệ ứng xử trong các hoạt động du lịch ở khu di tích
4.2.5. Liên kết giữa các điểm du lịch trong và ngoài Tỉnh
4.2.6. Xây dựng và hoạt động quảng bá thương hiệu khu di tích lịch sử
4.2.7. Bảo vệ môi trường sinh thái
4.2.8. Hoàn thiện quản lý Nhà nước và vai trò của cộng đồng bản địa trong quản lý khu di tích
4.3. Một số kiến nghị
4.3.1. Đối với nhà nước
4.3.2. Đối với địa phương
4.3.3. Đối với người dân địa phương
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan