[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp ở huyện Quang Bình tỉnh Hà Giang


[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp ở huyện Quang Bình tỉnh Hà Giang
MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Ý nghĩa khoa học của đề tài nghiên cứu
5. Những đóng góp mới của luận văn
6. Tình hình nghiên cứu đề tài
7. Kết cấu của luận văn
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1. Cơ sở lý luận
1.1.1. Một số khái niệm cơ bản
1.1.2. Vai trò của việc áp dụng công nghệ trong nông nghiệp
1.1.3. Nội dung ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp
1.1.4. Các yếu tố ảnh hƣởng đến việc ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp
1.2. Cơ sở thực tiễn
1.2.1. Thành tựu của thế giới về ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp
1.2.2. Thành tựu của Việt Nam về ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp
1.2.3. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam về ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp
Tiểu kết chương 1
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.1. Thu thập số liệu thứ cấp
2.2.2. Thu thập số liệu sơ cấp
2.3. Phương pháp phân tích số liệu
2.3.1. Phương pháp phân tích
2.3.2 Lý thuyết về phương pháp phân tích
2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu
Tiểu kết chương 2
Chương 3: THỰC TRẠNG VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TRONG NÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN QUANG BÌNH, TỈNH HÀ GIANG
3.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu
3.1.1. Tổng quan tỉnh Hà Giang
3.1.2. Tổng quan huyện Quang Bình
3.2. Thực trạng về ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp ở huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang
3.2.1. Tình hình ứng dụng công nghệ trong chăn nuôi
3.2.2. Tình hình ứng dụng công nghệ trong trồng trọt
3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp ở huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang
3.3.1. Tổng quan về các yếu tố ảnh hưởng trên địa bàn nghiên cứu
3.3.2. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp ở huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang
3.4. Phân tích SWOT về ứng dụng công nghệ trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang
3.4.1. Yếu tố bên ngoài
3.4.2. Yếu tố bên trong
Tiểu kết chương 3
Chương 4: NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TRONG NÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN QUANG BÌNH, TỈNH HÀ GIANG
4.1. Một số quan điểm cơ bản về ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp
4.2. Mục tiêu và định hướng nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp huyện Quang Bình - tỉnh Hà Giang
4.2.1. Mục tiêu của việc ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp huyện Quang Bình
4.2.2. Định hướng trong việc ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp huyện Quang Bình
4.3. Một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp trên địa bàn huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang
4.3.1. Đối với Nhà nước
4.3.2. Đối với chính quyền địa phƣơng
4.3.3. Đối với hộ nông dân
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan