[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích hoạt động tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước tại chi nhánh Ngân hàng Phát triển Tuyên Quang


[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích hoạt động tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước tại chi nhánh Ngân hàng Phát triển Tuyên Quang
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Ý nghĩa khoa học của đề tài
5. Kết cấu của luận văn
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TÍN DỤNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ NƯỚC
1.1. Cơ sở lý luận về tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước
1.1.1. Khái niệm tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước
1.1.2. Bản chất và đặc trưng tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước
1.1.3. Các hình thức tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước
1.1.4. Nguyên tắc và Quy trình cấp tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước
1.1.5. Sự cần thiết và vai trò tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước
1.1.6. Các yếu tố ảnh hƣởng đến tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước tại Ngân hàng Phát triển
1.2. Cơ sở thực tiễn về tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước
1.2.1. Kinh nghiệm về hoạt động tín dụng ĐTPT của nhà nước ở một số nước trên thế giới và bài học đối với Việt Nam
1.2.2. Kinh nghiệm về hoạt động tín dụng ĐTPT của nhà nước ở một số ngân hàng Phát triển trong nước và bài học đối với NHPT chi nhánh Tuyên Quang
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi được đặt ra khi nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Chọn điểm nghiên cứu
2.2.2. Các phương pháp nghiên cứu
2.3. Các chỉ tiêu nghiên cứu
2.4. Khung lý thuyết
Chương 3: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ NƯỚC TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN TUYÊN QUANG
3.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu
3.1.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
3.1.3. Đặc điểm của các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn
3.2. Giới thiệu về Chi nhánh Ngân hàng phát triển Tuyên Quang
3.2.1. Quá trình hình thành và phát triển
3.2.2. Chức năng nhiệm vụ của chi nhánh Ngân hàng phát triển Tuyên Quang
3.2.3. Tổ chức bộ máy của chi nhánh Ngân hàng phát triển Tuyên Quang
3.2.4. Nguồn vốn hoạt động và các hoạt động nghiệp vụ chính
3.3. Thực trạng tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước tại Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Tuyên Quang
3.3.1. Tình hình huy động và quản lý nguồn vốn
3.3.3. Tình hình cho vay tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước tại Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Tuyên Quang
3.3.4. Tình hình thu nợ - dư nợ tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước tại Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Tuyên Quang
3.3.5. Tình hình thực hiện bảo lãnh tín dụng đầu tƣ và hỗ trợ sau đầu tư tại Chi nhánh Ngân Hàng Phát triển Tuyên Quang
3.4. Đánh giá chung về hoạt động tín dụng đầu tư phát triển tại chi nhánh ngân hàng Phát triển Tuyên Quang
3.4.1. Những kết quả đạt được
3.4.2. Những tồn tại, hạn chế
3.4.3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế
Chương 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ NƯỚC TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN TUYÊN QUANG
4.1. Định hướng phát triển của Ngân hàng Phát triển chi nhánh Tuyên Quang đến năm 2020
4.1.1. Mục tiêu tổng quát
4.1.2. Mục tiêu cụ thể
4.1.3. Định hướng hoạt động
4.2. Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước tại chi nhánh Ngân hàng phát triển Tuyên Quang
4.2.1. Xây dựng chiến lược khách hàng để đạt được tăng trưởng tín dụng hằng năm
4.2.2. Nâng cao chất lượng thẩm định năng lực của khách hàng vay vốn tín dụng đầu tư
4.2.3. Xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ.
4.2.4. Tăng cường hoạt động khai thác và cung cấp thông tin
4.2.5. Tăng cường công tác huy động vốn tại Chi nhánh
4.2.6. Một số giải pháp hỗ trợ khác
4.3. Kiến nghị
4.3.1. Đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam
4.3.2. Đối với chính quyền địa phương
4.3.3. Đối với khách hàng vay vốn
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan