[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tăng cường công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước Tuyên Quang


[/kythuat]
[tomtat]
Tăng cường công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước Tuyên Quang
MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
5. Kết cấu của đề tài
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
1.1. Cơ sở lý luận
1.1.1. Khái niệm về ngân sách Nhà nước và quỹ ngân sách Nhà nước
1.1.2. Chi ngân sách nhà nước
1.1.3. Khái quát về chi thường xuyên ngân sách Nhà nước
1.1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước
1.2. Cơ sở thực tiễn
1.2.1. Kinh nghiệm trong nước
1.2.2. Kinh nghiệm một số nước trên thế giới
1.2.3. Bài học kinh nghiệm rút ra
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Các câu hỏi mà đề tài cần giải quyết
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Chọn điểm nghiên cứu
2.2.2. Thu thập thông tin
2.2.3. Phương pháp sử lý thông tin
2.3. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu
Chương 3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC TUYÊN QUANG GIAI ĐOẠN 2011-2013
3.1. Khái quát đặc điểm, tình hình tỉnh Tuyên Quang, quá trình hình thành và phát triển của Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang
3.1.1. Giới thiệu đặc điểm, tình hình tỉnh Tuyên Quang
3.1.2. Khái quát quá trình hình thành và phát triển của Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang
3.2. Thực trạng công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang
3.2.1. Nguyên tắc kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang
3.2.2. Điều kiện chi thường xuyên ngân sách Nhà nước
3.2.3. Hình thức chi trả các khoản chi thường xuyên ngân sách Nhà nƣớc tại Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang
3.3. Quy trình tổ chức công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang
3.3.1. Nguyên tắc thực hiện giao dịch một cửa trong kiểm soát chi thƣờng xuyên ngân sách Nhà nước tại Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang
3.3.2. Trách nhiệm của cán bộ kiểm soát chi thường xuyên ngân sách Nhà nước tại Kho bạc Nhà nước Tuyên quang trong việc thực hiện quy trình giao dịch một cửa
3.3.3. Quy trình kiểm soát chi thường xuyên theo cơ chế một cửa tại Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang
3.4. Thực trạng công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách Nhà nước tại Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang
3.4.1. Kết quả công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách Nhà nước
3.4.2. Số từ chối thanh toán qua kiểm soát chi thường xuyên ngân sách Nhà nước tại Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang giai đoạn 2011-2013
3.5. Những nhân tố ảnh hưởng đến công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách Nhà nước
3.5.1. Hệ thống cơ chế, chính sách của Nhà nước về KSC NSNN
3.5.2. Mối quan hệ có tính quy luật giữa thu NSNN với KSC thường xuyên NSNN
3.5.3. Việc thực hiện nghị định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong KSC thường xuyên NSNN
3.5.4. Trình độ năng lực của chủ tài khoản, kế toán đơn vị
3.5.5. Ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm soát chi thường xuyên ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang
3.6. Nhận xét đánh giá tổng quát về thực trạng công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang trong những năm qua
3.5.1. Những kết quả đạt được
3.5.2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
Chương 4. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC TUYÊN QUANG
4.1. Định hướng hoàn thiện quy trình kiểm soát chi thƣờng xuyên ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Tuyên quang
4.1.1. Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020
4.1.2. Mục tiêu và định hướng hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang
4.2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang
4.2.1. Nâng cao chất lượng công tác lập, phân bổ dự toán chi ngân sách Nhà nước
4.2.2. Tăng cường phương thức thanh toán trực tiếp đến người cung ứng hàng hóa dịch vụ, tiến tới thực hiện cơ chế thanh toán không dùng tiền mặt đối với các khoản chi thường xuyên ngân sách qua Kho bạc Nhà nước
4.2.3. Thực hiện tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kiểm soát chi
4.2.4. Đổi mới quan điểm về kiểm soát chi thường xuyên đối với chi thanh toán cá nhân và chi hàng hóa dịch vụ
4.2.5. Tăng cường công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước gắn với chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn
4.2.6. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các đơn vị sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước đối với công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách Nhà nước
4.2.7. Nâng cao chất lượng, trình độ, năng lực, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ công chức làm công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách Nhà nước
4.2.8. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin
4.2.9. Tăng cường công tác phối hợp giữa cơ quan Kho bạc Nhà nước, cơ quan Tài chính, Thuế, các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước
4.3. Kiến nghị
4.3.1. Kiến nghị với Bộ Tài chính
4.3.2. Kiến nghị với Tổng cục Thuế
4.3.3. Kiến nghị với Kho bạc Nhà nước
4.3.4. Kiến nghị với Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan