[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tăng cường quản lý thuế đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Chi cục thuế thị xã Sông Công tỉnh Thái Nguyên


[/kythuat]
[tomtat]
Tăng cường quản lý thuế đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Chi cục thuế thị xã Sông Công tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Ý nghĩa khoa học của luận văn
5. Kết cấu của luận văn
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
1.1. Cơ sở lý luận
1.1.1. Một số khái niệm cơ bản về quản lý thuế đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa
1.1.2. Phân loại doanh nghiệp
1.1.3. Vai trò doanh nghiệp nhỏ và vừa
1.1.4. Nội dung quản lý thuế đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa
1.1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý thuế đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa
1.2. Cơ sở thực tiễn
1.2.1. Kinh nghiệm về quản lý thuế đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại một số Chi cục Thuế
1.2.2. Bài học kinh nghiệm đối với Chi cục thuế Sông Công
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin
2.2.2. Phương pháp xử lý số liệu
2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu
2.3. Các chỉ tiêu phân tích
2.3.1. Hệ thống phân cấp ngành thuế
2.3.2. Trình độ học vấn, chuyên môn của cán bộ tại Chi cục thuế TX Sông Công
2.3.3. Các chỉ tiêu phản ánh về công tác quản lý, thu thuế
Chương 3. THỰC TRẠNG CỦA QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI CHI CỤC THUẾ THỊ XÃ SÔNG CÔNG - TỈNH THÁI NGUYÊN
3.1. Điều kiện kinh tế - tự nhiên - xã hội của Thị xã Sông Công - tỉnh Thái Nguyên
3.1.1. Vị trí địa lý
3.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội của Thị xã Sông Công
3.1.3. Nhận xét chung
3.2. Khái quát về Chi cục thuế thị xã Sông Công
3.3. Thực trạng quản lý thuế đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Chi cục thuế thị xã Sông Công
3.3.1. Kết quả thu ngân sách trên địa bàn Thị xã Sông Công
3.3.2. Tình hình quản lý và thu thuế đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của Chi cục Thuế Thị xã Sông Công
3.3.3. Thực trạng quản lý thuế đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thị xã Sông Công
3.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý thuế đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Chi cục thuế Thị xã Sông Công
3.4.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy và và trình độ đội ngũ cán bộ quản lý thuế
3.4.2. Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho quản lý thuế
3.4.3. Môi trường quản lý thuế
3.4.4. Tình hình kinh tế và mức sống của người dân
3.4.5. Ý thức chấp hành pháp luật thuế của người nộp thuế
3.4.6. Sự phối kết hợp của các tổ chức, cá nhân trong quản lý thuế
3.5. Đánh giá công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thị xã Sông Công
3.5.1. Những mặt đạt được
3.5.2. Những mặt còn hạn chế
Chương 4. GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ SÔNG CÔNG
4.1. Quan điểm, định hƣớng, mục tiêu của quản lý thuế đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Chi cục thuế thị xã Sông Công
4.1.1. Quan điểm
4.1.2. Định hướng
4.1.3. Mục tiêu
4.2. Giải pháp tăng cường quản lý thuế đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thị xã Sông Công
4.2.1. Giải pháp về điều hành
4.2.2. Giải pháp hỗ trợ tuyên truyền
4.2.3. Giải pháp kê khai thuế
4.2.4. Giải pháp quản lý thu nợ
4.2.5. Giải pháp công tác kiểm tra
4.2.6. Các giải pháp khác
4.3. Kiến nghị
4.3.1. Kiến nghị với Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên
4.3.2. Kiến nghị với Tổng cục Thuế và Bộ Tài chính trình Quốc hội sửa đổi một số nội dung của Luật Quản lý thuế
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan