[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng và giải pháp thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới tại 5 xã điểm ở huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên


[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng và giải pháp thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới tại 5 xã điểm ở huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC HÌNH
DANH MỤC CÁC BẢNG
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở lý luận về nông thôn và xây dựng NTM
1.1.1. Lý luận về nông thôn
1.1.1.1. Khái niệm
1.1.1.2. Đặc điểm của nông thôn trong bối cảnh toàn cầu hóa, đô thị hóa và công nghiệp hóa
1.1.2. Xây dựng NTM
1.1.2.1. Khái niệm NTM
1.1.2.2. Đơn vị NTM [3]
1.1.2.3. Các nội dung của xây dựng NTM
1.1.2.4. Căn cứ xác định tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng NTM theo đề án của Bộ NN&PTNT
1.1.3. Quy hoạch xây dựng NTM
1.1.3.1. Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng NTM [4]
1.1.3.2. Quy trình lập quy hoạch nông thôn mới
1.1.3.3. Nội dung quy hoạch xây dựng NTM
1.1.3.4. Quản lý quy hoạch nông thôn mới [4]
1.2. Cơ sở thực tiễn
1.2.1. Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về xây dựng NTM
1.2.1.1. Mô hình Saemaul Undong của Hàn Quốc
1.2.1.2. Xây dựng NTM ở Trung Quốc
1.2.1.3. Kinh nghiệm phát triển nông thôn của Malaysia
1.2.2. Xây dựng NTM ở Việt Nam
1.2.2.1. Xây dựng NTM tại Thái Bình
1.2.2.2. Xây dựng NTM tại Đăk Lăk
1.2.2.3. Xây dựng NTM tại Yên Bái
1.2.2.4. Xây dựng NTM tại Tuyên Quang
Chương 2 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
2.2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.2.2. Phạm vi nghiên cứu
2.2. Nội dung nghiên cứu
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Phương pháp điều tra số liệu thứ cấp
2.3.2. Phương pháp điều tra số liệu sơ cấp
2.3.3. Phương pháp phân tích, tổng hợp số liệu
2.3.4. Phương pháp dự báo
2.3.5. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội
3.1.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.1.1. Vị trí địa lý
3.1.1.2. Địa hình, địa mạo
3.1.1.3. Đặc điểm khí hậu
3.1.1.4. Các nguồn tài nguyên
3.1.2. Thực trạng phát triển kinh tế - Xã hội
3.1.2.1. Dân số và lao động
3.1.2.2. Tình hình kinh tế
3.1.2.3. Thực trạng cơ sở hạ tầng
3.1.3.Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội
3.2. Đánh giá quy hoạch xây dựng NTM của 5 xã điểm
3.2.1. Đánh giá công tác lập và công khai quy hoạch
3.2.1.1. Công tác lập quy hoạch xây dựng NTM
3.2.1.2. Việc công khai và quản lý quy hoạch xây dựng NTM
3.2.2. Đánh giá nội dung quy hoạch xây dựng NTM 5 xã điểm
3.2.2.1. Quy hoạch không gian tổng thể toàn xã
3.2.2.2. Quy hoạch sử dụng đất
3.2.2.3. Quy hoạch sản xuất
3.2.2.4. Quy hoạch Xây dựng
3.2.3. Một số hạn chế trong quy hoạch xây dựng NTM
3.3. Công tác xây dựng hạ tầng nông thôn
3.3.1. Công tác giải phóng mặt bằng xây dựng hạ tầng nông thôn
3.3.1.1. Quy trình, thủ tục tự nguyện hiến đất giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình hạ tầng NTM và chỉnh lý hồ sơ địa chính sau khi hiến đất.
3.3.1.2. Kết quả hiến đất trên địa bàn 5 xã điểm từ 2008 đến 12/2013
3.3.2. Công tác huy động các nguồn lực thực hiện
3.3.3. Kết quả xây dựng hạ tầng nông thôn
3.4. Đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới theo 19 tiêu chí của bộ tiêu chí xây dựng NTM
3.4.1. Quy hoạch và thực hiện quy hoạch
3.4.2. Xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội
3.4.3. Kinh tế và tổ chức sản xuất
3.4.4. Văn hóa, xã hội, môi trường
3.4.5. Hệ thống chính trị, an ninh trật tự xã hội
3.4.6. Kết quả tổng hợp các tiêu chí
3.5. Giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng NTM tại các xã điểm của huyện Phú Lương
3.5.1. Giải pháp tuyên truyền
3.5.2. Giải pháp về chính sách
3.5.3. Giải pháp về quy hoạch
3.5.4. Giải pháp về nguồn vốn
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan