[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng và giải pháp để nâng cao hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2009-2013


[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng và giải pháp để nâng cao hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2009-2013
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
1.Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục đích của đề tài
2.1. Mục đích tổng quát
2.2. Mục đích cụ thể
3. Ý nghĩa của đề tài
4. Yêu cầu của đề tài
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1 Cơ sở khoa học của đề tài
1.1.1 Cơ sở pháp lý
1.1.2 Cơ sở thực tiễn
1.2. Tổng quan một số vấn đề về đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
1.2.1. Khái niệm về đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất
1.2.2. Cơ sở đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất
1.2.2.1. Hồ sơ đất đai, tài sản gắn liền với đất
1.2.2.2. Giai đoạn từ khi có Luật Đất đai 2003 đến nay
1.3. Quy định về chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Tuyên Quang
1.3.1. Vị trí, chức năng của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
1.3.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
2.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
2.3. Nội dung nghiên cứu
2.3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa - xã hội tỉnh Tuyên Quang
2.3.2 Hiện trạng sử dụng đất và công tác quản lý Nhà nước về đất đai của tỉnh Tuyên Quang
2.3.3. Đánh giá kết quả hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Tuyên Quang
2.3.3.1. Giới thiệu chung về quá trình hình thành và phát triển Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Tuyên Quang
2.3.3.2. Kết quả đạt được, những tồn tại và nguyên nhân
2.3.4. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Tuyên Quang
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.4.2. Phương pháp xử lý số liệu
2.4.3. Phương pháp nghiên cứu văn bản pháp lý
Chƣơng 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa - xã hội tỉnh Tuyên Quang
3.1.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.2. Điều kiện kinh tế, văn hóa - xã hội
3.1.2.1. Điều kiện kinh tế
3.1.2.2. Tình tình xây dựng cơ sở hạ tầng
3.2 Hiện trạng sử dụng đất và công tác quản lý Nhà nƣớc về đất đai của tỉnh Tuyên Quang
3.2.1 Hiện trạng sử dụng đất tỉnh Tuyên Quang
3.2.2. Đánh giá công tác quản lý Nhà nước về đất đai của tỉnh Tuyên Quang
3.3 Đánh giá kết quả hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất giai đoạn từ năm 2009 đến nay
3.3.1 Đánh giá quá trình hình thành và phát triển của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất giai đoạn từ năm 2009 đến nay
3.3.2 Đánh giá kết quả hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Tuyên Quang
3.3.3.1. Những tồn tại, hạn chế
3.3.3.2. Nguyên nhân
3.4. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Tuyên Quang
3.4.1 Giải pháp về cơ chế, chính sách
3.4.2. Giải pháp về tổ chức, quản lý (phân công nhiệm vụ)
3.4.3. Giải pháp về công nghệ và kỹ thuật
3.4.4. Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực (đào tạo, bồi dưỡng cán bộ)
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan