[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) quản lý giá đất tại thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang


[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) quản lý giá đất tại thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC HÌNH
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu của đề tài
3. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1 Tổng quan về giá đất
1.1.1 Khái niệm về giá đất
1.1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất
1.1.2.1 Nhân tố nhân khẩu
1.1.2.2 Nhân tố xã hội
1.1.2.3 Nhân tố quốc tế
1.1.2.4 Nhân tố kinh tế
1.1.2.5 Nhân tố khu vực
1.1.2.6 Nhân tố cá biệt
1.2. Tổng quan về vùng giá đất và vùng giá trị đất đai
1.2.1. Vùng giá đất
1.2.2 Vùng giá trị đất đai
1.2.2.1 Vùng giá trị đất đai từ góc độ phân hạng định cấp đất đai
1.2.2.2 Định nghĩa vùng giá trị đất đai theo khái niệm phạm trù định giá
1.2.2.3 Mối quan hệ giữa vùng giá đất và vùng giá trị đất đai
1.2.2.4 Mối quan hệ giữa phân hạng đất đô thị, phân vùng giá trị và định giá đất
1.2.2.5. Vùng giá trị đất đai theo vị trí đường phố
1.3 Tổng quan về hệ thống thông tin địa lý (GIS)
1.3.1 Khái niệm về GIS
1.3.2 Các thành phần của hệ thống thông tin địa lý (GIS)
1.3.3 Các lĩnh vực ứng dụng của GIS
1.4 Tổng quan cơ sở dữ liệu và cơ sở dữ liệu địa chính mở rộng
1.4.1 Cơ sở dữ liệu
1.4.2 Cơ sở dữ liệu địa chính mở rộng
1.5 Tình hình ứng dụng GIS trong việc xác định giá đất trên thế giới.
1.5.1 Ứng dụng GIS trong công tác định giá đất tại Australia
1.5.2 Ứng dụng GIS trong quản lý bất động sản và đất đai Thụy Điển
1.5.3 Những ứng dụng GIS trong quản lý và định giá đất Trung Quốc
1.6 Tổng quan về một số phương pháp, phần mềm xác định giá đất, xây dựng bản đồ giá đất và quản lý cơ sở dữ liệu giá đất tại Việt Nam.
1.6.1 Phương pháp CAMA
1.6.2 Phần mềm hỗ trợ thành lập bản đồ giá đất và cơ sở dữ liệu giá đất TMV.Value
1.6.3 Phần mềm VICAD- GIS
1.6.4 Phần mềm MapInfo
1.7 Bản đồ địa chính kết hợp với thông tin đất đai phục vụ xây dựng bản đồ giá đất và cơ sở dữ liệu giá đất.
1.7.1 Khái niệm bản đồ địa chính
1.7.2 Nội dung bản đồ địa chính
1.7.3 Đặc điểm của bản đồ địa chính với các dữ liệu phục vụ xây dựng bản đồ giá đất.
1.8 Tổng quan công tác định giá đất tại tỉnh Tuyên Quang
1.9 Những vấn đề rút ra từ chương nghiên cứu tổng quan
Chương 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
2.1.1 Đối tượng nghiên cứu
2.1.2 Phạm vi nghiên cứu
2.2 Nội dung nghiên cứu
2.2.1. Điều kiện tự nhiên - kinh tế xã hội thị trấn Sơn Dương;
2.2.2 Tình hình quản lý, sử dụng đất đai tại thị trấn Sơn Dương;
2.2.3 Thực trạng công tác đo vẽ thành lập bản đồ địa chính tại huyện Sơn Dương;
2.2.4 Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ xây dựng bản đồ giá đất;
2.2.5 Sử dụng bản đồ địa chính kết hợp với các thông tin đất đai xây dựng bản đồ giá đất theo giá quy định tại thị trấn Sơn Dương;
2.2.6 Ứng dụng GIS trong sử dụng và quản lý thông tin giá đất tại thị trấn Sơn Dương
2.2.7 Đề xuất giải pháp xây dựng bản đồ giá đất và cơ sở dữ liệu giá đất.
2.3 Phương pháp nghiên cứu
2.3.1 Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu.
2.3.2 Phương pháp GIS
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội thị trấn Sơn Dương
3.1.1 Vị trí địa lý
3.1.2 Tình hình phát triển Kinh tế – xã hội
3.1.2.1 Tình hình phát triển các ngành kinh tế
3.1.2.2. Dân số, lao động và việc làm
3.1.3. Định hướng phát triển không gian đô thị
3.2 Tình hình quản lý, sử dụng đất đai
3.2.1 Hiện trạng sử dụng đất
3.2.2 Quản lý việc giao đất cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất.
3.3 Thực trạng về tư liệu bản đồ khu vực huyện Sơn Dương
3.3.1 Thực trạng về tư liệu bản đồ khu vực huyện Sơn Dương
3.3.2 Thực trạng về bản đồ địa chính thị trấn Sơn Dương
3.4 Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ xây dựng bản đồ giá đất
3.4.1 Giá đất theo quy định tại thị trấn Sơn Dương
3.4.2 Điều tra, cập nhật, chuẩn hóa bản đồ địa chính
3.4.3 Kết quả chuyển đổi dữ liệu địa chính số thị trấn Sơn Dương.
3.4.4 Xây dựng cấu trúc các trường cơ sở dữ liệu thuộc tính
3.5 Sử dụng bản đồ địa chính kết hợp với các thông tin đất đai xây dựng bản đồ giá đất tại thị trấn Sơn Dương
3.5.1 Phân loại vị trí đất đô thị tại thị trấn Sơn Dương
3.5.1.1 Căn cứ phân loại
3.5.1.2 Phân loại đường phố, vị trí đất tại thị trấn Sơn Dương
3.5.2 Xây dựng bản đồ tổng hợp giá đất từ bản đồ địa chính
3.5.3 Xây dựng cơ sở dữ liệu thuộc tính của bản đồ giá đất
3.6. Ứng dụng GIS trong sử dụng và quản lý thông tin giá đất tại thị trấn Sơn Dương.
3.6.1 Ứng dụng GIS tạo bản đồ thể hiện các vùng giá đất theo một khoảng giá nhất định.
3.6.2 Ứng dụng GIS phân hạng các loại đất theo giá đất.
3.6.2.1 Phân hạng đất ở đô thị theo giá đất tại thị trấn Sơn Dương.
3.6.2.2 Phân hạng đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm theo giá đất
3.6.3 Ứng dụng GIS tìm các thửa đất theo điều kiện
3.6.4 Cập nhật giá đất
3.6.5 Một số đánh giá về giá đất tại thị trấn Sơn Dương
3.6.5.1 Đánh giá việc áp dụng khung giá đất theo Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND, ngày 21/12/2013 của tỉnh Tuyên Quang tại thị trấn Sơn Dương.
3.6.5.2 Đánh giá về giá đất tại thị trấn Sơn Dương
3.7 Đề xuất giảp pháp xây dựng bản đồ giá đất
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan