[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thiết kế, chế tạo bộ điều khiển thích nghi theo mô hình mẫu (MRAS) áp dụng cho bài toán phân chia công suất hai động cơ một chiều nối cứng trục, chung tải


[/kythuat]
[tomtat]
Thiết kế, chế tạo bộ điều khiển thích nghi theo mô hình mẫu (MRAS) áp dụng cho bài toán phân chia công suất hai động cơ một chiều nối cứng trục, chung tải
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1: BÀI TOÁN CÂN BẰNG TẢI CHO HAI ĐỘNG CƠ NỐI CỨNG TRỤC.
1.1 Bài toán thực tế:
1.1.1 Giải pháp truyền thống
1.1.2 Giải pháp đề xuất
1.2 Mô hình hệ thống.
1.2.1 Giới thiệu
1.2.2 Xây dựng mô hình toán của hệ thống.
1.3 Tham số hệ thống.
CHƯƠNG 2: HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN THÍCH NGHI THEO MÔ HÌNH MẪU MRAS
2.1 GIỚI THIỆU
2.1.1 Điều khiển thích nghi trực tiếp và gián tiếp
2.1.2 Hệ thống điều khiển thích nghi theo mô hình mẫu
2.2 Thiết kế bộ điều khiển thích nghi dựa vào luật MIT:
2.3 Phương pháp ổn định của Lyapunov.
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ VÀ MÔ PHỎNG THUẬT TOÁN ĐIỀU KHIỂN.
3.1 Cấu trúc hệ thống điều khiển.
3.2 Tổng hợp mạch vòng dòng điện động cơ 1.
3.3 Bộ điều chỉnh dòng điện DC2 dùng điều khiển thích nghi theo mô hình mẫu MRAS.
3.4 Tổng hợp mạch vòng tốc độ.
CHƯƠNG 4: THỰC NGHIỆM
4.1 Giới thiệu:
4.2 Các mạch điện thực hiện.
4.3 Thực nghiệm trên mô hình.
KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan