[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá các hoạt động sinh kế của đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên


[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá các hoạt động sinh kế của đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1. Cơ sở lý luận
1.1. Khái niệm về sinh kế
1.2. Sinh kế bền vững
1.3. Nông hộ, kinh tế hộ
2. Cơ sở thực tiễn
2.1. Kinh nghiệm của một số nước trên Thế giới
2.1.1. Kinh nghiệm của Trung Quốc
2.1.2. Kinh nghiệm của Hàn Quốc
2.2. Tình hình nghiên cứu về sinh kế trong nước
2.3. Một số nghiên cứu liên quan đến vấn đề sinh kế ở huyện Võ Nhai
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Phạm vi nghiên cứu
2.2. Nội dung nghiên cứu
2.3. Phương pháp nghiên cứu.
2.3.1. Các câu hỏi nghiên cứu của đề tài
2.3.2. Phương pháp nghiên cứu
2.3.2.1. Chọn điểm và chọn mẫu điều tra.
2.3.2.2. Phương pháp thu thập số liệu
2.3.2.3. Phương pháp xử lý số liệu
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.1.1. Vị trí địa lí
3.1.1.2. Địa hình
3.1.1.3. Khí hậu, thời tiết
3.1.1.4. Thủy văn
3.1.1.5. Tài nguyên đất
3.1.1.6. Tài nguyên rừng
3.1.1.7. Tài nguyên khoáng sản
3.1.1.8. Tài nguyên nhân văn
3.1.1.9. Cảnh quan môi trường
3.1.10. Nhận xét chung về điều kiện tự nhiên và các nguồn lực
3.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội.
3.1.2.1. Thực trạng phát triển kinh tế:
3.1.2.2. Cơ sở hạ tầng
3.1.2.3. Lĩnh vực xã hội
3.1.2.5. Nhận xét chung về tình hình phát triển kinh tế xã hội
3.2. Thực trạng hoạt động sinh kế tại địa bàn nghiên cứu
3.2.1. Thông tin chung về địa điểm nghiên cứu và các hộ điều tra
3.2.2. Nguồn lực trong sinh kế của các hộ
3.2.2.1. Đất đai
3.2.2.2. Rừng
3.2.2.3. Nguồn lực con người
3.2.2.4. Vốn
3.2.3. Kết quả và hiệu quả sản xuất trong các hoạt động sinh kế của hộ
3.2.3.1. Hoạt động trồng trọt, chăn nuôi
3.2.3.2. Doanh thu từ các hoạt động sinh kế của các hộ
3.2.3.3. Chi phí cho các hoạt động sinh kế
3.2.3.4. Thu nhập từ các hoạt động sinh kế
3.3. Đánh giá mối quan hệ giữa nguồn lực và các hoạt động sinh kế của hộ
3.4. Các giải pháp chủ yếu tăng cường hiệu qua cho các hoạt động sinh kế
3.4.1. Giải pháp chung
3.4.2. Giải pháp cụ thể
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan