[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo theo quyết định 134QĐ-TTg trên địa bàn huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2011-2013


[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo theo quyết định 134QĐ-TTg trên địa bàn huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2011-2013
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
DANH MỤC CÁC BẢNG HÌNH
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu của đề tài
3. Ý nghĩa của đề tài
Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở lý luận
1.1.1. Những vấn đề về đất đai
1.1.2. Quản lý Nhà nước về đất đai
1.1.3. Quản lý nhà nước về công tác dân tộc
1.2. Cơ sở thực tiễn
1.2.1. Quan điểm của Đảng và Nhà nước về dân tộc
1.2.2. Những định hướng cơ bản trong chính sách dân tộc của nước ta giai đoạn hiện nay
1.2.3. Những chính sách về đất đai liên quan đến quản lý sử dụng đất bền vững ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi:
1.2.4. Chủ trương, chính sách của Nhà nước và tỉnh Quảng Ninh về chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo
1.2.5. Một số kết quả đạt được từ chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất theo Quyết định 134/QĐ-TTg
Chương 2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng
2.2. Phạm vi nghiên cứu:
2.3. Nội dung nghiên cứu:
2.4. Phương pháp nghiên cứu:
2.4.1 Phương pháp điều tra, thu thập số liệu, tài liệu:
2.4.2 Phương pháp nghiên cứu có sự tham gia của người dân:
2.4.3 Phương pháp tổng hợp và xử lý số liệu:
Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Khái quát điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội - Hiện trạng sử dụng đất và tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Bình Liêu năm 2010
3.1.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.2. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội
3.1.3. Hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn huyện Bình Liêu năm 2010
3.1.4.Tình trạng thiếu đất ở, đất sản suất của hộ đồng bào dân tộc thiểu số và nguyên nhân
3.2 Kết quả hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo theo Quyết định 134/QĐ-TTg trên địa bàn huyện Bình Liêu giai đoạn 2011 - 2013
3.2.1. Tình hình tổ chức thực hiện
3.2.2. Quy trình về hỗ trợ đất ở, đất sản xuất
3.2.3. Kết quả hỗ đất ở, đất sản xuất cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo theo Quyết định 134/QĐ-TTg
3.3. Đánh giá hiệu quả chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất theo Quyết định 134/QĐ-TTg và những tồn tại hạn chế cần khắc phục
3.3.1. Hiệu quả chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất theo Quyết định 134/QĐ-TTg
3.3.2. Những tồn tại hạn chế
3.4. Một số giải pháp cụ thể góp phần đẩy nhanh và hoàn thiện công tác hỗ trợ đất ở, đất sản xuất đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng đất cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo huyện Bình Liêu theo Quyết định 134/QĐ-TTg
3.4.1. Quan điểm, mục tiêu của huyện Bình Liêu trong việc hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo giai đoạn 2014-2015
3.4.2. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất
3.4.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất theo Quyết định 134/QĐ-TTg
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan