[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá tình hình thực hiện nghị định 43/2006/NĐ-CP về tự tài chính tại trường cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên


[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá tình hình thực hiện nghị định 43/2006/NĐ-CP về tự tài chính tại trường cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
MỞ ĐẦU
1.Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
5. Kết cấu của đề tài
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU THUỘC LĨNH VỰC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO
1.1. Một số vấn đề cơ bản về tự chủ tài chính trong các đơn vị sự nghiệp công lập có thu
1.1.1. Những khái niệm chung
1.1.2 Tự chủ tài chính trong các đơn vị sự nghiệp công lập
1.1.3. Nội dung tự chủ tài chính trong các đơn vị sự nghiệp công lập
1.2. Tổng quan về tình hình thực hiện tự chủ tài chính trong các đơn vị sự nghiệp GD & ĐT ở Việt Nam thời gian qua
1.2.1. Những kết quả đạt được
1.2.2. Những hạn chế cần khắc phục
1.2.3. Những phương hướng hoàn thiện việc tự chủ tài chính hiện nay trong các đơn vị sự nghiệp GD & ĐT
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Các câu hỏi đặt ra mà đề tài cần giải quyết
2.2. Các phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp luận
2.2.2. Phương pháp phân tích
2.2.3.Phương pháp lập dự toán thu chi ngân sách
2.2.4. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu
Chương 3: THỰC TRẠNG THỰC THI VỀ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN
3.1. Khái quát về trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của trường cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên
3.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của trường CĐCN Thái Nguyên
3.1.3. Tổ chức bộ máy trường cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên
3.2. Thực trạng tự chủ tài chính tại trường CĐ Công nghiệp Thái Nguyên
3.2.1. Tình hình thực hiện tự chủ quản lý tạo lập các nguồn tài chính
3.2.2. Tình hình thực hiện tự chủ quản lý sử dụng các nguồn tài chính
3.2.3. Tình hình kết quả và phân phối kết quả hoạt động tài chính
3.2.4. Tình hình thực hiện cơ chế quản lý tài sản của nhà nước.
3.2.5. Xây dựng và thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ
3.3. Đánh giá chung về tình hình thực hiện tự chủ tài chính tại trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên
3.3.1. Những kết quả đạt được
3.3.2. Một số hạn chế và nguyên nhân
Chương 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN
4.1. Định hướng phát triển trường cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên
4.2. Quan điểm về hoàn thiện tự chủ đối với trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên
4.3. Giải pháp hoàn thiện về tự chủ tài chính tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên
4.3.1. Nâng cao nhận thức về tự chủ tài chính
4.3.2. Chủ động khai thác nguồn thu đáp ứng nhiệm vụ chi thường xuyên, tăng tính tự chủ về tài chính của trường
4.3.3. Hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ
4.3.4. Phân bổ hợp lý các nguồn kinh phí cho các nhiệm vụ chi thường xuyên, đảm bảo các khoản chi được thực hiện một cách tiết kiệm, hiệu quả và cân đối
4.3.5. Tăng cường công khai, kiểm tra, giám sát
4.3.6. Nâng cao năng lực và ý thức đội ngũ cán bộ, giảng viên về tự chủ tài chính
4.3.7. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chuyên môn nhằm giảm chi phí
4.4. Một số kiến nghị
4.4.1. Kiến nghị với Chính phủ
4.4.2. Kiến nghị với Bộ Công Thương
4.4.3. Kiến nghị với Bộ Giáo dục đào tạo
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan