[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp trong công tác đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng


[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp trong công tác đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC HÌNH
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu của luận văn
3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Tổng quan về Đánh giá tác động môi trường
1.1.1. Định nghĩa
1.1.2. Vai trò của ĐTM trong phát triển KT-XH
1.1.3. Căn cứ pháp lý thực hiện ĐTM
1.2. Tình hình nghiên cứu ĐTM trên Thế giới và tại Việt Nam
1.2.1. Tình hình nghiên cứu ĐTM của thế giới
1.2.2. Tình hình thực hiện công tác ĐTM ở Việt Nam
1.3. Các nghiên cứu về công tác ĐTM tại Việt Nam
Chương 2: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.2. Phạm vi nghiên cứu
2.3. Thời gian nghiên cứu
2.4. Nội dung nghiên cứu
2.5. Phương pháp nghiên cứu
2.5.1. Phương pháp thu thập, kế thừa và tổng hợp số liệu
2.5.2. Phương pháp điều tra, khảo sát thực tế
2.5.3. Phương pháp đánh giá về công tác đánh giá ĐTM
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội tỉnh Cao Bằng
3.1.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.2. Đặc điểm kinh tế xã hội
3.2. Hiện trạng chất lượng môi trường tỉnh Cao Bằng
3.2.1. Hiện trạng môi trường đô thị, thị trấn, thị tứ
3.2.2. Hiện trạng môi trường nông thôn
3.2.3. Hiện trạng môi trường nước
3.2.4. Hiện trạng môi trường đất
3.2.5. Hiện trạng rừng - Đa dạng sinh học
3.3. Đánh giá thực trạng công tác lập, thẩm định và hậu thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
3.3.1. Đánh giá về công tác lập báo cáo ĐTM
3.3.2. Đánh giá về công tác thẩm định báo cáo ĐTM
3.3.3. Đánh giá về công tác hậu thẩm định ĐTM
3.4. Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác ĐTM trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
3.4.1. Các thách thức đối với công tác ĐTM trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới
3.4.2. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác ĐTM trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan