[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp giảm nghèo tại huyện Na Hang tỉnh Tuyên Quang


[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp giảm nghèo tại huyện Na Hang tỉnh Tuyên Quang
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ TỰ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Ý nghĩa khoa học và đóng góp của luận văn
5. Bố cục của luận văn
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ GIẢM NGHÈO
1.1. Cơ sở lý luận về nghèo đói
1.1.1. Quan niệm chung về nghèo đói
1.1.1.1. Quan niệm về đói nghèo trên thế giới
1.1.1.2. Quan niệm về nghèo đói ở Việt Nam
1.1.2. Các chỉ tiêu đánh giá nghèo đói
1.1.2.1. Các tiêu chí đánh giá nghèo đói trên thế giới
1.1.2.2. Tiêu chí đánh giá đói nghèo ở Việt Nam
1.1.3. Những nhân tố tác động đến nghèo đói
1.1.3.1. Nhóm nguyên tố thuộc về điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội
1.1.3.2. Nhóm nhân tố liên quan đến cộng đồng
1.1.3.3. Nhóm nhân tố liên quan đến mỗi cá nhân và hộ gia đình
1.1.3.4. Các nhân tố xã hội
1.2. Cơ sở thực tiễn về nghèo đói
1.2.1. Tình hình nghèo đói trên thế giới và ở Việt Nam
1.2.1.1. Tình hình nghèo đói trên thế giới
1.2.1.2. Tình hình nghèo đói ở Việt Nam
1.2.2. Kinh nghiệm giảm nghèo ở các nước trên thế giới, của các tỉnh và bài học cho huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
1.2.2.1. Kinh nghiệm giảm nghèo của Hàn Quốc
1.2.2.2. Kinh nghiệm giảm nghèo của Đài Loan
1.2.2.3. Kinh nghiệm giảm nghèo của Trung Quốc
1.2.2.4. Kinh nghiệm giảm nghèo của tỉnh Quảng Ninh
1.2.2.5. Kinh nghiệm giảm nghèo của tỉnh Hà Giang
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin
2.2.1.1. Phương pháp thu thập thông tin thứ cấp
2.2.1.2. Phương pháp thu thập thông tin sơ cấp
2.2.2. Phương pháp xử lý số liệu
2.2.2.1. Đối với thông tin thứ cấp
2.2.2.2. Đối với thông tin sơ cấp
2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu
2.2.3.1. Phương pháp phân tổ.
2.2.3.2. Phương pháp hàm sản xuất Cobb - Douglas
2.2.3.3. Phương pháp so sánh
2.3. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu
2.3.1. Các chỉ tiêu phản ánh tình hình sản xuất của hộ
2.3.2. Các chỉ tiêu bình quân
2.3.3. Chỉ tiêu hiệu suất biên một đơn vị của biến độc lập
Chương 3: THỰC TRẠNG NGHÈO GIẢM VÀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG TỚI NGHÈO ĐÓI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NA HANG, TỈNH TUYÊN QUANG
3.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
3.1.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên
3.1.1.1. Vị trí địa lý
3.1.1.2. Đặc điểm địa hình
3.1.1.3. Đặc điểm thời tiết, khí hậu, thuỷ văn
3.1.1.4. Tài nguyên đất
3.1.1.5. Tài nguyên nước
3.1.1.5. Tài nguyên khoáng sản
3.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội huyện Na Hang
3.1.2.1. Tình hình dân số và lao động
3.1.2.2. Kết cấu cơ sở hạ tầng
3.1.2.3. Tình hình phát triển kinh tế xã hội huyện Na Hang
3.2. Thực trạng nghèo đói của huyện Na Hang
3.2.1. Thực trạng nghèo đói của Huyện Na Hang
3.2.2. Những chính sách thực hiện giảm nghèo của huyện
3.2.2.1. Chính sách tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo
3.2.2.2. Chính sách đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
3.2.2.3. Chính sách hỗ trợ giáo dục cho người nghèo
3.2.2.4. Chính sách hỗ trợ y tế cho người nghèo
3.2.3. Thực trạng nghèo đói của các hộ điều tra
3.2.3.1. Tình hình chung của các hộ điều tra
3.2.3.2. Kết quả phân tổ thu nhập của nhóm hộ
3.2.3.3. Phân tích tình hình sản xuất và thu nhập của hộ
3.2.3.4. Các nguyên nhân đói nghèo của hộ
3.2.4. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới thu nhập của hộ nông dân điều tra
3.2.4.1. Đất đai trong sản xuất của hộ
3.2.4.2. Vốn của hộ
3.2.4.3. Kinh nghiệm sản xuất của chủ hộ
3.2.4.4. Lao động của hộ
3.2.4.5. Việc làm phi nông nghiệp của hộ
3.2.5.Đánh giá ảnh hưởng của các nhân tố tới thu nhập của hộ bằng hàm sản xuất Cobb-Douglas
3.2.6. Đánh giá về tình trạng giảm nghèo của huyện Na Hang
Chương 4: CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU GIẢM NGHÈO ĐỐI VỚI HỘ NÔNG DÂN HUYỆN NA HANG, TỈNH TUYÊN QUANG
4.1. Quan điểm, phương hướng giảm nghèo đối với hộ nông dân huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
4.1.1. Quan điểm về giảm nghèo
4.1.2. Phương hướng giảm nghèo
4.2. Một số giải pháp giảm nghèo cho hộ nông dân huyện Na Hang
4.2.1. Nhóm giải pháp về tổ chức thực hiện
4.2.1.1. Xác định rõ đối tượng thuộc diện nghèo
4.2.1.2. Đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, vận động trong nhân dân.
4.2.1.2. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quán lý, cán bộ các xã và cán bộ làm công tác xóa đói giảm nghèo
4.2.1.3. Tổ chức đào tạo, tập huấn khoa học kỹ thuật cho người dân
4.2.1.4. Thực hiện hỗ trợ xoá đói giảm nghèo cho một số hộ điển hình
4.2.2. Những giải pháp về kinh tế
4.2.2.1. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp - nông thôn
4.2.2.2. Phát triển sản xuất trồng trọt
4.2.2.3. Phát triển chăn nuôi
4.2.2.4. Phát triển nghề rừng
4.2.2.5 Phát triển các ngành nghề phụ trong nông thôn
4.2.2.6. Giải pháp về vốn
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan