[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp phát triển bền vững công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên


[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp phát triển bền vững công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
1.Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Ý nghĩa khoa học của luận văn
5. Bố cục của luận văn
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÔNG NGHIỆP
1.1. Cơ sở lý luận về phát triển bền vững và phát triển bền vững công nghiệp
1.1.1. Một số khái niệm cơ bản
1.1.2. Nội dung cơ bản của phát triển bền vững công nghiệp
1.1.3. Những yếu tố tác động đến phát triển bền vững công nghiệp
1.2. Cơ sở thực tiễn về phát triển bền vững công nghiệp
1.2.1. Kinh nghiệm phát triển bền vững công nghiệp tỉnh Bắc Ninh
1.2.2. Kinh nghiệm phát triển bền vững công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc
1.2.3. Bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn về phát triển bền vững công nghiệp cho tỉnh Thái Nguyên
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin
2.2.2. Phương pháp xử lý và tổng hợp thông tin
2.2.3. Phương pháp phân tích thông tin
2.3. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu
2.3.1. Tăng trưởng bền vững
2.3.2. Doanh nghiệp bền vững
2.3.2. Tổ chức không gian lãnh thổ và phân bố công nghiệp
Chương 3. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN
3.1. Khái quát về phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
3.1.1. Vài nét về con đường phát triển công nghiệp tỉnh Thái Nguyên
3.1.2. Cơ sở vật chất kỹ thuật và kết quả hoạt động của ngành công nghiệp
3.2. Phân tích thực trạng phát triển bền vững công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
3.2.1. Tốc độ tăng trưởng công nghiệp tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2010-2013
3.2.2. Doanh nghiệp bền vững
3.2.3. Tổ chức không gian lãnh thổ và phân bố công nghiệp
3.3. Các yếu tố tác động đến phát triển bền vững công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
3.3.1. Nhóm nhân tố về điều kiện tự nhiên
3.3.2. Nhóm yếu tố về dân số và nguồn nhân lực
3.3.3. Nhóm yếu tố về kinh tế - xã hội
3.4. Những thành công và hạn chế của PTBV công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái nguyên
3.4.1. Những thành công của PTBV công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
3.4.2. Những hạn chế của PTBV công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và nguyên nhân
Chương 4. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN
4.1. Quan điểm và định hướng phát triển bền vững công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
4.1.1. Quan điểm phát triển
4.1.2. Định hướng phát triển
4.2. Các giải pháp chủ yếu nhằm phát triển bền vững công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
4.2.1. Lựa chọn ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn và phát triển công nghiệp phụ trợ
4.2.2. Điều chỉnh phân bố công nghiệp, xây dựng và phát triển đồng bộ các khu công nghiệp
4.2.3. Thực hiện chính sách phòng ngừa, bảo vệ môi trường trong công nghiệp và phát triển công nghiệp môi trường
4.2.4. Xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
4.2.5. Thực hiện tốt mối liên kết, hợp tác với các địa phương lân cận và cả nước, đặc biệt là với Hà Nội nhằm mục tiêu phát triển bền vững
4.2.6. Nâng cao vai trò quản lý Nhà nước, có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp nhằm phát triển công nghiệp theo hướng bền vững
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan