[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu chỉ số tác động môi trường của việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên cây chè tại Thành phố Thái Nguyên


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu chỉ số tác động môi trường của việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên cây chè tại Thành phố Thái Nguyên
MỤC LỤC
Danh mục các bảng
Danh mục các hình
MỞ ĐẦU
1. Đặt vấn đề
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Ý nghĩa của đề tài
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
1.1. Cơ sở khoa học của đề tài
1.2. Cơ sở pháp lý
1.3. Cơ sở thực tiễn của đề tài
1.3.1. Phân loại theo tính độc
1.3.2. Phân loại theo đối tượng phòng chống
1.3.3. Dựa vào con đường xâm nhập (hay tác động của thuốc) đến dịch hại
1.3.4. Dựa vào nguồn gốc hóa học
1.3.5. Phân loại theo nhóm chất hóa học
1.4. Công tác quản lý và sử dụng thuốc BVTV trên Thế giới và ở Việt Nam
1.4.1. Công tác quản lý và sử dụng thuốc BVTV trên Thế giới
1.4.2. Công tác quản lý và sử dụng thuốc BVTV ở Việt Nam
1.5. Chỉ số tác động môi trường - EIQ và cách tính
1.5.1. Chỉ số tác động môi trường - EIQ.
1.5.2. Công thức tính EIQ
1.6. Những hệ quả của thuốc BVTV gây ra cho sinh quần
1.6.1. Ưu điểm của biện pháp dùng thuốc hóa học trong BVTV
1.6.2. Nhược điểm của biện pháp dùng thuốc hóa học trong BVTV
1.7. Tác động của thuốc BVTV đến môi trường và sinh thái
1.7.1. Ảnh hưởng của thuốc BVTV đến môi trường đất và Vi sinh vật đất
1.7.2. Ảnh hưởng của thuốc BVTV đến môi trường nước
1.7.3. Ảnh hưởng của thuốc BVTV đến môi trường không khí
1.7.4. Tác động của thuốc BVTV đến cây trồng
1.7.5. Ảnh hưởng của thuốc BVTV đối với người và động vật máu nóng
1.7.6. Ảnh hưởng của thuốc BVTV đối với động vật sống trên cạn và dưới nước
1.7.7. Ảnh hưởng của thuốc BVTV tới thiên địch
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Phạm vi nghiên cứu
2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
2.3. Nội dung nghiên cứu
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp
2.4.2. Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp
2.4.3. Phương pháp khảo sát thực địa
2.4.4. Phương pháp xử lí và phân tích số liệu
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Đặc điểm về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên
3.1.1. Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên
3.1.2. Tình hình nhân khẩu và lao động của thành phố Thái Nguyên
3.1.3. Hệ thống cơ sở hạ tầng
3.1.4. Đánh giá thuận lợi, khó khăn công tác phân cấp quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Thái Nguyên
3.2. Đánh giá tình hình sản xuất và tình hình sử dụng thuốc BVTV đối với cây chè trên dịa bàn thành phố Thái Nguyên.
3.2.1 Đánh giá tình hình sản xuất chè trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2010 - 2013
3.2.2. Đánh giá tình hình sử dụng thuốc BVTV đối với cây chè trên địa bàn thành phố Thái Nguyên
3.3. Chỉ số tác động môi trường lý thuyết và đồng ruộng của các hộ sản xuất chè
3.3.1. Loại và lượng thuốc dùng.
3.3.2. Chỉ số tác động môi trường theo lý thuyết của các loại thuốc sử dụng tại địa điểm nghiên cứu
3.3.3. Chỉ số tác động môi trường đồng ruộng cho sản xuất chè
3.3.4. Tính toán rủi ro tiềm năng đối với con người và môi trường
3.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới chỉ số - EIQ
3.4.1. Ảnh hưởng của số lần phun thuốc
3.4.2. Ảnh hưởng của liều lượng phun
3.4.3. Ảnh hưởng của giới tính
3.4.4. Ảnh hưởng của tham gia tập huấn
3.5. Một số biện pháp đối với công tác quản lý thuốc BVTV
3.5.1. Giải pháp quản lý
3.5.2. Giải pháp xử lý
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan