[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao vai trò giới trong quản lý rừng tại huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao vai trò giới trong quản lý rừng tại huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC BIỂU ĐỒ, HÌNH
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Ý nghĩa của đề tài
Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Tổng quan về quản lý rừng và thực trạng tài nguyên rừng của tỉnh Bắc Kạn
1.1.1. Khái niệm rừng, quản lý rừng
1.1.2. Quản lý rừng
1.2. Tổng quan về Giới và tiếp cận Giới trong quản lý và phát triển rừng
1.2.1. Lý thuyết cập nhật về các vấn đề giới
1.2.2. Chính sách/chiến lược của Việt Nam liên quan đến bình đẳng giới và giới trong quản lý sử dụng rừng
Chương 2. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Giới hạn phạm vi nghiên cứu của đề tài
2.2. Nội dung nghiên cứu
2.2.1. Đánh giá, phân tích vai trò, vị thế của phụ nữ và nam giới trong quản lý rừng tại địa bàn nghiên cứu
2.2.2. Đánh giá, phân tích định kiến giới - lực cản đối với phụ nữ trong quản lý, sử dụng rừng tại địa bàn nghiên cứu
2.2.3. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giới trong quản lý và phát triển rừng tại huyện Ba Bể
2.3. Tiếp cận và phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Tiếp cận nghiên cứu
2.3.2. Phương pháp thu thập số liệu
2.3.3. Phương pháp phân tích sử lý số liệu
Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Đánh giá chung về địa bàn nghiên cứu
3.1.1. Thực trạng tài nguyên rừng của tỉnh Bắc Kạn
3.1.2. Định hướng phát triển lâm nghiệp của tỉnh Bắc Kạn
3.1.3. Mô tả địa bàn khu vực nghiên cứu
3.2. Đánh giá, phân tích vai trò, vị thế của phụ nữ và nam giới trong quản lý rừng tại địa bàn nghiên cứu
3.2.1. Vai trò, vị thế của phụ nữ và nam giới trong việc giao đất lâm nghiệp và quyền sử dụng đất lâm nghiệp
3.2.2. Vai trò, vị thế của phụ nữ và nam giới trong hoạt động canh tác nông - lâm nghiệp và quản lý, bảo vệ rừng
3.2.3. Vai trò vị thế của phụ nữ và nam giới trong hoạt động khai thác các nguồn lợi từ rừng
3.2.4. Vai trò, vị thế của phụ nữ và nam giới trong tiếp cận, kiểm soát nguồn lực liên quan đến quản lý rừng
3.3. Đánh giá, phân tích định kiến giới - lực cản đối với phụ nữ trong quản lý, sử dụng rừng tại địa bàn nghiên cứu.
3.3.1. Định kiến giới trong phân công lao động theo giới
3.3.2. Định kiến giới trong quyền ra quyết định
3.3.3. Định kiến giới trong tiếp cận và kiểm soát các nguồn lực
3.3.4. Định kiến giới trong công việc lãnh đạo chính quyền và cộng đồng
3.4. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giới trong quản lý tại huyện Ba Bể
3.4.1. Một số giải pháp đối với cấp huyện
3.4.2. Một số giải pháp đối với chính quyền cấp xã
3.4.3. Một số giải pháp cho hoạt động khuyến nông, khuyến lâm
3.4.4. Một số giải pháp đối với người dân, đặc biệt là phụ nữ
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan