[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu kỹ thuật phân tích mã độc và ứng dụng trong bảo vệ máy tính


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu kỹ thuật phân tích mã độc và ứng dụng trong bảo vệ máy tính
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ MÃ ĐỘC
1.1. Khái niệm
1.2. Mục tiêu của mã độc
1.3. Lịch sử phát triển
1.4. Phân tích các dạng mã độc
1.4.1. Trojan
1.4.2. Virus.
1.4.3. Worm
1.4.4. Backdoor
1.5. Dự đoán xu hướng phát triển của mã độc trong tương lai
CHƯƠNG II: CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VÀ PHÁT HIỆN MÃ ĐỘC
2.1 Phân tích Tĩnh
2.2 Phân tích động
2.3 Phân tích Entropy
2.4 Phân tích điểm yếu của mã độc
2.5 Nhận dạng chính xác mẫu
2.6 Nhận dạng Virus theo Heuristic
2.7 Các cơ chế nhận dạng theo hành vi và hành vi thực
CHƯƠNG III: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH PHÁT HIỆN MÃ ĐỘC VÀ THỬ NGHIỆM
3.1 Mô hình hệ thống
3.2 Quá trình thực hiện tìm và diệt mã độc
3.3 Kết quả thử nghiệm
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan