[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật tham canh giống lạc L14 tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật tham canh giống lạc L14 tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục đích, yêu cầu của đề tài
3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Tầm quan trọng và vị trí của cây lạc
1.1.1. Giá trị dinh dưỡng và vai trò của cây lạc đối với chăn nuôi
1.1.2. Giá trị cây lạc trong hệ thống trồng trọt
1.2. Tình hình sản xuất, tiêu thụ lạc trên thế giới và trong nước
1.2.1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ lạc trên thế giới.
1.2.2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ lạc ở Việt Nam
1.2.3. Tình hình sản xuất lạc ở Bắc Giang
1.2.4. Tình hình sản xuất lạc ở huyện Tân Yên,tỉnh Bắc Giang
1.3. Tình hình nghiên cứu về cây lạc trên thế giới và trong nước
1.3.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
1.3.2. Tình hình nghiên cứu ở Việt Nam
CHƯƠNG 2. VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu nghiên cứu và đặc điểm thời tiết nơi nghiên cứu
2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
2.3. Nội dung nghiên cứu
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm
2.4.2. Các chỉ tiêu theo dõi
2.4.3. Phương pháp xử lý số liệu
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Kết quả nghiên cứu mật độ trồng giống lạc L14 tại huyện Tân Yên - tỉnh Bắc Giang vụ Xuân năm 2014
3.1.1. Ảnh hưởng của mật độ trồng đến các giai đoạn sinh trưởng phát triển của giống lạc L14
3.1.2. Ảnh hưởng của mật độ trồng đến khả năng phân cành của giống lạc L14
3.1.3. Ảnh hưởng của mật độ trồng đến mức độ nhiễm một số bệnh ở giống lạc L14
3.1.4. Ảnh hưởng của mật độ trồng đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của giống L14
3.1.5. Ảnh hưởng của mật độ trồng hiệu quả kinh tế của giống lạc L14
3.2. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của các tổ hợp phân bón đến giống lạc L14 tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang vụ Xuân năm 2014.
3.2.1. Ảnh hưởng của các tổ hợp phân bón đến các giai đoạn sinh trưởng phát triển của giống lạc L14
3.2.2. Ảnh hưởng của các tổ hợp phân bón đến khả năng phân cành của giống lạc L14
3.2.3. Ảnh hưởng của các tổ hợp phân bón đến mức độ nhiễm một số bệnh của giống lạc L14
3.2.4. Ảnh hưởng của các tổ hợp phân bón đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của giống lạc L14
3.2.5. Ảnh hưởng của các tổ hợp phân bón khác nhau đến hiệu quả kinh tế giống lạc L14
CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan