[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn Thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2009-2013


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn Thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2009-2013
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu của đề tài
3. Yêu cầu của đề tài
4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của vấn đề nghiên cứu
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở khoa học
1.1.1. Tổng quan về thị trường và thị trường đất đai
1.1.2. Khái quát chung về giá đất và cơ sở khoa học hình thành giá đất
1.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất
1.1.4. Các nguyên tắc cơ bản của định giá đất
1.1.5. Các phương pháp định giá đất
1.2. Cơ sở pháp lý của đề tài
1.3. Cơ sở thực tiễn
1.3.1. Thị trường đất đai trên thế giới
1.3.2. Thị trường đất đai Việt Nam
1.3.2. Công tác định giá đất trên thế giới và Việt Nam
1.3.3. Đặc điểm của thị trường đất đai Việt Nam trong những năm vừa qua
1.3.4. Xu thế biến động giá đất ở Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc
1.3.5. Đánh giá chung về tổng quan
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
2.2.1. Địa điểm
2.2.2. Thời gian
2.3. Nội dung nghiên cứu
2.3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của thành phố Vĩnh Yên
2.3.2. Tình hình sử dụng đất đai của thành phố qua các năm 2009 - 2013
2.3.3. Giá đất ở quy định chung trong phạm vi cả nước, địa bàn TPVY và công tác định giá đất tại vùng nghiên cứu
2.3.4. Giá đất thị trường và một số yếu tố ảnh hưởng
2.3.5. Đề xuất một số giải pháp
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu
2.4.2. Phương pháp chọn điểm nghiên cứu
2.4.3. Phương pháp điều tra dữ liệu thị trường theo mẫu phiếu
2.4.4. Phương pháp thống kê, tổng hợp, phân tích số liệu
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội của vùng nghiên cứu
3.1.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.2. Đánh giá tổng quát về thực trạng phát triển kinh tế-xã hội
3.2. Tình hình sử dụng đất đai của thành phố Vĩnh Yên qua các năm 2009 -2013
3.2.1. Tình hình sử dụng đất đai
3.2.2. Tình hình cấp GCN quyền SDĐ tại thành phố Vĩnh Yên
3.3. Giá đất quy định trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và Thành phố Vĩnh Yên
3.3.1. Giá đất ở quy định chung trong phạm vi cả nước và cơ sở để xác định giá đất
3.3.2. Công tác định giá đất trên vùng nghiên cứu
3.3.3. Giá đất quy định trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên
3.4. Giá đất thị trường và một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất
3.4.1. Ảnh hưởng của tình hình biến động dân số và GDP/đầu người
3.4.2. Ảnh hưởng của loại đường phố đến giá đất
3.4.3. Ảnh hưởng của vị trí lô đất đến giá đất
3.4.4. Ảnh hưởng của chiều rộng mặt tiền của lô đất đến giá đất
3.4.5. Ảnh hưởng của các dự án quy hoạch đến giá đất
3.5. Đề xuất một số giải pháp
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan