[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác quản lý huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Phú Thọ


[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác quản lý huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Phú Thọ
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Ý nghĩa khoa học của luận văn
5. Kết cấu của luận văn
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VỐN, CÔNG TÁC QUẢN LÝ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Cơ sở lý luận về vốn và huy động vốn của ngân hàng thương mại
1.1.1. Vốn và vai trò của vốn trong hoạt động kinh doanh ngân hàng
1.1.2. Các loại vốn của ngân hàng thương mại
1.1.3. Nghiệp vụ huy động vốn và quản lý huy động vốn của ngân hàng thương mại
1.1.4. Khái niện, nội dung và sự cần thiết của công tác quản lý huy động vốn tại ngân hàng thương mại
1.2. Cơ sở thực tiễn
1.2.1. Kinh nghiệm quản lý huy động vốn của Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - CN Phú Thọ
1.2.2. Kinh nghiệm quản lý huy động vốn của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Phú Thọ
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Các câu hỏi nghiên cứu
2.2. Các phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập, tổng hợp thông tin, điều tra, khảo sát tổng hợp thông tin
2.2.2. Phương pháp phân tích, so sánh thông tin
2.3. Các chỉ tiêu đánh giá công tác huy động vốn tại NHTM
2.3.1. Các chỉ tiêu định lượng
2.3.2. Chỉ tiêu định tính
Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CÔNG TÁC QUẢN LÝ HUY ĐỘNG VỐN TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH PHÚ THỌ
3.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu
3.1.1. Điều kiện tự nhiên - kinh tế xã hội của tỉnh Phú Thọ
3.1.2. Giới thiệu về Agribank Chi nhánh tỉnh Phú Thọ - Lịch sử hình thành và phát triển
3.1.3. Hoạt động kinh doanh của Agribank Chi nhánh tỉnh Phú Thọ
3.2. Thực trạng công tác quản lý huy động vốn tại Agribank Chi nhánh tỉnh Phú Thọ
3.2.1. Những kết quả đạt được về công tác huy động vốn
3.2.2. Các hoạt động kinh doanh khác
3.2.3. Công tác quản lý và điều hành cân đối vốn và sử dụng vốn
3.2.4. Đánh giá kết quả khảo sát khách hàng
3.3. Đánh giá công tác quản lý huy động vốn tại Agribank Chi nhánh tỉnh Phú Thọ
3.3.1. Kết quả đạt được
3.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
Chương 4. CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ HUY ĐỘNG VỐN TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH PHÚ THỌ
4.1. Quan điểm, định hướng, mục tiêu công tác quản lý huy động vốn tại Agribank Chi nhánh tỉnh Phú Thọ
4.1.1. Quan điểm về công tác quản lý hoạt động huy động vốn của Agribank Chi nhánh tỉnh Phú Thọ từ nay đến năm 2015, tầm nhìn 2020
4.1.2. Định hướng về công tác quản lý huy động vốn của Agribank Chi nhánh tỉnh Phú Thọ từ nay đến năm 2020
4.1.3. Mục tiêu huy động vốn từ nay đến năm 2020 của Agribank Chi nhánh tỉnh Phú Thọ
4.2. Nhóm giải pháp chung để hoàn thiện công tác quản lý huy động vốn tại Agribank Chi nhánh tỉnh Phú Thọ
4.2.1. Giải pháp về chính sách khách hàng
4.2.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tổ chức cán bộ
4.2.3. Giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến
4.2.4. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác Marketting
4.3. Nhóm giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện công tác quản lý huy động vốn tại Agribank Chi nhánh tỉnh Phú Thọ
4.3.1. Tăng cường khả năng cung cấp các sản phẩm huy động vốn
4.3.2. Xây dựng chiến lược khách hàng trong huy động vốn
4.3.3. Đổi mới quy trình nghiệp vụ
4.3.4. Tăng cường cung ứng các sản phẩm cho nền kinh tế
4.3.5. Nâng cao chất lượng phân tích, đánh giá hoạt động kinh doanh nhằm hoàn thiện công tác quản lý huy động vốn tại Agribank Chi nhánh tỉnh Phú Thọ
4.4. Kiến nghị
4.4.1. Kiến nghị với Nhà nước
4.4.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
4.4.3. Kiến nghị với Agribank Trung ương
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan