[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác quản lý thu ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên


[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác quản lý thu ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng, phạm vi
4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn kỳ vọng của đề tài
5. Bố cục của luận văn
Chương 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC
1.1. Những vấn đề cơ bản về công tác quản lý thu Ngân sách qua Kho bạc Nhà nước
1.1.1. Khái niệm công tác quản lý thu Ngân sách
1.1.2. Đặc điểm công tác quản lý thu Ngân sách
1.1.3. Ý nghĩa công tác quản lý thu Ngân sách
1.1.4. Vai trò, nhiệm vụ, chức năng của KBNN trong công tác quản lý thu Ngân sách
1.1.5. Cơ sở pháp lý đối với công tác quản lý thu Ngân sách
1.1.6. Quản lý thu Ngân sách
1.1.7. Các hình thức quản lý thu Ngân sách
1.1.8. Quy trình quản lý thu Ngân sách
1.1.9. Thu NSNN đối với một số nội dung đặc thù
1.1.10. Hoàn trả các khoản thu Ngân sách Nhà Nước
1.1.11. Quy trình xử lý, hạch toán của KBNN
1.1.12. Bù trừ các khoản hoàn trả với các khoản phải thu
1.1.13. Lập và luân chuyển chứng từ
1.1.14. Hạch toán kế toán báo cáo, quyết toán thu NSNN
1.2. Những yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thu Ngân sách Nhà Nước qua KBNN
1.2.1. Các yếu tố khách quan
1.2.2. Các yếu tố chủ quan
1.3. Cơ sở thực tiễn
1.3.1. Kinh nghiệm về quản lý thu NSNN ở một số Quốc gia
1.3.2. Kinh nghiệm về quản lý thu NSNN một số địa phương trong nước
1.3.3. Kinh nghiệm rút ra có thể áp dụng cho KBNN huyện Đại Từ trong quản lý thu NSNN
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Chọn điểm nghiên cứu
2.2.2. Phương pháp thu thập thông tin
2.1.2. Phương pháp xử lý tài liệu, số liệu
2.1.3. Phương pháp phân tích thông tin
2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu
2.3.1. Chỉ tiêu quy mô nguồn thu
2.3.2. Chỉ tiêu đánh giá công tác quản lý thu NS tại KBNN
Chương 3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH QUA KBNN HUYỆN ĐẠI TỪ
3.1. Tổng quan về Kho bạc Nhà nước huyện Đại Từ
3.1.1. Chức năng, nhiệm vụ
3.1.2. Cơ cấu tổ chức, nguồn nhân lực của KBNN Huyện Đại Từ
3.2. Thực trạng công tác quản lý thu Ngân sách Nhà nước tại Kho bạc Nhà nước huyện Đại Từ
3.2.1. Kết quả công tác lập kế hoạch dự toán thu ngân sách trên địa bàn
3.2.2. Kết quả công tác quản lý thu NSNN qua KBNN trên địa bàn
3.2.3. Kết quả công tác quản lý thu NSNN qua KBNN trên địa bàn theo hàng năm
3.2.4. Một số đánh giá công tác quản lý thu NS qua KBNN huyện Đại Từ
3.2.5. Nhận xét công tác quản lý thu NSNN qua KBNN tại huyện Đại Từ
3.2.6. Những yếu tố ảnh hưởng tới công tác quản lý thu NSNN qua KHNN tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
Chương 4. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU NSNN QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN ĐẠI TỪ - TỈNH THÁI NGUYÊN
4.1. Định hướng phát triển và mục tiêu của công tác quản lý thu NS qua KBNN
4.1.1. Định hướng
4.1.2. Mục tiêu của công tác quản lý thu NS trong thời gian tới
4.2. Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu NSNN qua KBNN tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
4.2.1. Nâng cao chất lượng đội ngũ kế toán viên làm công tác thu NSNN qua KBNN
4.2.2. Tăng cường thẩm quyền của KBNN cơ sở trong khai thác chương trình ứng dụng
4.2.3. Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa KBNN và cơ quan thu
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan