[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn tinh thô đến một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của nghé giai đoạn 6-12 tháng tuổi


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn tinh thô đến một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của nghé giai đoạn 6-12 tháng tuổi
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Tình hình chăn nuôi trâu trên thế giới và Việt Nam
1.1.1. Tình hình chăn nuôi trâu trên thế giới
1.1.2. Tình hình chăn nuôi trâu trong nước
1.1.3. Tình hình chăn nuôi trâu của tỉnh Thái Nguyên
1.1.4. Phương thức chăn nuôi trâu
1.1.5. Tình hình thị trường và nhu cầu tiêu thụ thịt trâu
1.1.6. Công tác giống trâu
1.2. Đặc điểm sinh trưởng và các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của trâu
1.2.1. Đặc điểm sinh trưởng của trâu
1.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của trâu
1.3. Khả năng sản xuất thịt và các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sản xuất thịt của trâu
1.3.1. Khả năng sản xuất thịt
1.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng sản xuất thịt của trâu
1.4. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
1.4.1. Tình hình nghiên cứu trong nước
1.4.2. Tình hình nghiên cứu ngoài nước
Chương 2: VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
2.1.1. Địa điểm nghiên cứu
2.1.2. Thời gian nghiên cứu
2.2. Vật liệu nghiên cứu
2.2.1. Gia súc thí nghiệm
2.2.2. Thức ăn thí nghiệm
2.3. Nội dung nghiên cứu
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.5. Phương pháp xử lý số liệu
Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Ảnh hưởng của tỷ lệ tinh thô trong khẩu phần đến khả năng sinh trưởng của nghé giai đoạn 6 - 12 tháng tuổi
3.1.1. Sinh trưởng của nghé giai đoạn 6 - 12 tháng tuổi
3.1.2. Kích thước một số chiều đo và chỉ số cấu tạo thể hình của nghé giai đoạn 6 - 12 tháng tuổi
3.2. Ảnh hưởng của tỷ lệ tinh thô trong khẩu phần đến khả năng sử dụng thức ăn của nghé giai đoạn 6 - 12 tháng tuổi.
3.2.1. Ảnh hưởng của tỷ lệ thức ăn tinh thô trong khẩu phần đến lượng thức ăn và giá trị dinh dưỡng nghé thu nhận hàng ngày
3.2.2. Ảnh hưởng của tỷ lệ thức ăn tinh thô trong khẩu phần đến tỷ lệ tiêu hóa một số chất dinh dưỡng trong khẩu phần
3.2.3. Ảnh hưởng của tỷ lệ thức ăn tinh thô trong khẩu phần đến khả năng tăng khối lượng nghé
3.2.4. Ảnh hưởng của tỉ lệ thức ăn tinh thô trong khẩu phần đến hiệu quả sử dụng thức ăn của nghé
3.2.5. Ảnh hưởng của tỉ lệ thức ăn tinh thô đến hiệu quả kinh tế của từng khẩu phần
KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan