[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất của một số giống đậu tương và xác định tổ hợp phân bón phù hợp cho giống có triển vọng tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất của một số giống đậu tương và xác định tổ hợp phân bón phù hợp cho giống có triển vọng tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
MỤC LỤC
Danh mục các cụm, từ viết tắt
Danh mục các bảng
Danh mục hình vẽ
MỞ ĐẦU
1. Đặt vấn đề
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Mục đích nghiên cứu
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở khoa học và cơ sở thực tiễn
1.1.1. Cơ sở khoa học
1.1.2. Cơ sở thực tiễn
1.1.3. Nhu cầu dinh dưỡng
1.2. Tình hình sản xuất và nghiên cứu đậu tương trên thế giới và trong nước
1.2.1. Tình hình sản xuất và nghiên cứu đậu tương trên thế giới
1.2.2. Tình hình sản xuất và nghiên cứu đậu tương ở Việt Nam
1.2.3. Tình hình sản xuất đậu tương ở Thái Nguyên
1.3. Kết quả nghiên cứu bón phân cho đậu tương trên thế giới và Việt Nam .
1.3.1. Kết quả nghiên cứu bón phân cho đậu tương trên thế giới
1.3.2. Kết quả nghiên cứu bón phân cho đậu tương ở Việt Nam
CHƯƠNG 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Phạm vi nghiên cứu
2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
2.2.1. Địa điểm nghiên cứu
2.2.2. Thời gian nghiên cứu
2.3. Nội dung nghiên cứu
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm
2.4.2. Quy trình kỹ thuật
2.4.3. Các chỉ tiêu nghiên cứu và phương pháp theo dõi
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Các chỉ tiêu sinh trưởng và phát triển của các giống đậu tương thí nghiệm trong vụ Xuân và vụ Hè Thu năm 2013
3.1.1. Các giai đoạn sinh trưởng và phát triển của các giống đậu tương tham gia thí nghiệm vụ Xuân và vụ Hè Thu năm 2013
3.1.2. Một số đặc điểm hình thái của các giống đậu tương thí nghiệm
3.1.3. Chỉ số diện tích lá của các giống đậu tương thí nghiệm vụ Xuân và vụ Hè Thu năm 2013
3.1.4. Khả năng hình thành nốt sần của các giống đậu tương
3.1.5. Tình hình sâu bệnh hại và khả năng chống chịu của các giống đậu tương
3.1.6. Các yếu tố cấu thành năng suất của các giống đậu tương tham gia thí nghiệm vụ Xuân và vụ Hè Thu trong năm 2013
3.1.7. Năng suất của các giống đậu tương tham gia thí nghiệm vụ Xuân và vụ Hè Thu năm 2013
3.2. Ảnh hưởng của các tổ hợp phân bón đến các giai đoạn sinh trưởng, phát triển của giống đậu tương DT 2008
3.2.1. Ảnh hưởng của các tổ hợp phân bón đến các giai đoạn sinh trưởng, phát triển của giống đậu tương DT2008
3.2.2. Ảnh hưởng của các tổ hợp phân bón đến một số chỉ tiêu hình thái của giống đậu tương DT 2008
3.2.3. Ảnh hưởng của các tổ hợp phân bón đến một số chỉ tiêu sinh lý của giống đậu tương DT 2008.
3.2.4. Ảnh hưởng của các tổ hợp phân bón đến sâu bệnh hại của giống đậu tương DT 2008
3.2.5. Ảnh hưởng của các tổ hợp phân bón đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của giống đậu tương DT 2008.
3.2.6. Hạch toán hiệu quả kinh tế
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan