[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhân giống cây khúc khắc (Smilax Glabra Roxb.) ở xã Thượng Cửu Huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhân giống cây khúc khắc (Smilax Glabra Roxb.) ở xã Thượng Cửu Huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục tiêu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu
Chương 1: TỔNG QUAN
1.1. Nhân giống và kỹ thuật gây trồng
1.1.1. Trên thế giới
1.1.2. Ở Việt Nam
1.2. Một số nghiên cứu về cây Khúc khắc
1.2.1. Giới thiệu về cây Khúc khắc
1.2.2. Nghiên cứu về cây Khúc khắc
1.3. Tổng quan khu vực nghiên cứu
1.3.1. Vị trí địa lý
1.3.2. Điều kiện tự nhiên
1.3.3. Hiện trạng kinh tế
Chương 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Nội dung nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp bố trí thí nghiệm
2.2.3. Phương pháp kế thừa
2.2.4. Phương pháp xử lý số liệu
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Ảnh hưởng của chất kích thích đến sự ra rễ, ra chồi, tỷ lệ sống của hom Khúc khắc
3.1.1. Thời gian ra rễ của cây Khúc khắc sau 64 ngày giâm hom
3.1.2. Các chỉ tiêu ra rễ của cây Khúc khắc sau 64 ngày giâm hom
3.1.3. Tỷ lệ ra chồi của hom giâm cây Khúc khắc
3.1.4. Xác định chất kích thích và nồng độ thích hợp cho hom giâm Khúc khắc
3.2. Ảnh hưởng của giá thể đến khả năng ra rễ, ra chồi, tỷ lệ sống của hom Khúc khắc
3.2.1. Ảnh hưởng của các loại giá thể đến khả năng ra rễ
3.2.3. Số lượng cây sống
3.3. Ảnh hưởng phân bón NPK đến sự phát triển chiều cao, khả năng nảy chồi của cây Khúc khắc
3.3.1. Ảnh hưởng phân bón NPK đến sự phát triển chiều cao
3.4. Khả năng nảy mầm hạt Khúc khắc
3.4.1. Đặc điểm hình thái hạt và quả Khúc khắc
3.4.2. Khả năng nhân giống bằng hạt Khúc khắc
3.4.3. Khả năng sinh trưởng của cây Khúc khắc trong giai đoạn vườn ươm
3.5. Đề xuất kỹ thuật nhân giống cây Khúc khắc
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan