[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao khả năng ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất của thanh niên nông thôn tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao khả năng ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất của thanh niên nông thôn tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương I: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1.1. Cơ sở lý luận
1.1.1. Quan điểm cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng HCM về thanh niên
1.1.1.1. Chủ nghĩa Mác - Lênin về giáo dục thanh niên
1.1.1.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau
1.1.1.2. Quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam với việc phát huy vai trò thanh niên trong xây dựng đất nước
1.1.2. Quan điểm cơ bản của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVIII về phát triển nông nghiệp nông thôn
1.1.3. Vai trò của nguồn nhân lực trẻ và các tổ chức thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hoá nông nghiệp, hiện đại hoá nông thôn
1.2. Các công trình nghiên cứu có liên quan
1.2.1. Trong nước
1.2.2. Ngoài nước
1.3. Phương pháp nghiên cứu
1.3.1. Thiết kế nghiên cứu
1.3.2. Địa điểm nghiên cứu
1.3.3. Mô tả đối tượng tiếp cận nghiên cứu
1.3.4. Tổng thể, mẫu và phương pháp chọn mẫu
1.3.5. Quá trình thu thập dữ liệu
1.3.6. Sử lý thống kê
Chương II: ĐIỀU TRA THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ CHUYỂN GIAO TIẾN BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG THANH NIÊN NÔNG THÔN THÁI NGUYÊN
2.1. Khái quát chung về tình hình phát triển nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên trong những năm gần đây
2.2. Khái quát về tình hình thanh niên nông thôn và Đoàn thanh niên trong việc phổ biến tiến bộ khoa học kỹ thuật cho thanh niên nông thôn trong 5 năm qua
2.2.1. Một vài nét khái quát về tình hình thanh niên nông thôn những năm qua
2.2.2. Một số kết quả của Đoàn thanh niên trong việc phổ biến tiến bộ khoa học kỹ thuật cho thanh niên nông thôn trong 5 năm qua
2.3. Thực trạng trình độ văn hóa, chuyên môn và trình độ khoa học kỹ thuật của thanh niên nông thôn Thái Nguyên qua điều tra, khảo sát
2.3.1. Trình độ văn hóa
2.3.2. Trình độ chuyên môn
2.3.3. Trình độ khoa học kỹ thuật của thanh niên và vấn đề áp dụng vào sản xuất
2.3.3.1. Mức độ hiểu biết về khoa học kỹ thuật của thanh niên
2.3.3.2. Các nội dung, chương trình về khoa học kỹ thuật thanh niên được tiếp cận, tập huấn
2.3.3.3. Tần suất tập huấn, tiếp cận với các nội dung, chương trình khoa học kỹ thuật
2.3.3.4. Đánh giá về nội dung hình thức hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa học
2.3.3.5. Việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và hiệu quả của nó trong sản xuất nông nghiệp
2.3.3.6. Những yếu tố hạn chế hiệu quả ứng dụng chuyển giao khoa học kỹ thuật trong thanh niên nông thôn hiện nay
2.3.3.7. Vai trò của các tổ chức đoàn thể, chính quyền và các cơ quan thông tin đại chúng trong công tác chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật
2.3.3.8. Những yếu tố có vai trò quyết định đến sự phát triển kinh tế hộ gia đình của thanh niên nông thôn
2.3.3.9. Nguyên nhân khó khăn trong tham gia phát triển kinh tế của thanh niên nông thôn
2.3.3.10. Hỗ trợ của Đoàn thanh niên trong chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật
Chương III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ,CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN THÁI NGUYÊN
3.1. Chủ trương của tỉnh Thái Nguyên về phát triển nông nghiệp trong thời gian tới
3.2. Quan điểm chung
3.3. Những nhiệm vụ và giải pháp về công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn
3.4. Nhiệm vụ của khoa học và công nghệ trong sự phát triển nông nghiệp, nông thôn trong thời gian tới
3.5. Giải pháp nâng cao khả năng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất cho thanh niên nông thôn Thái Nguyên
3.5.1. Hoàn thiện cơ chế, chính sách chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ cho nông dân
3.5.2. Nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn, Hội trong chuyển giao KHKT và công nghệ, giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn
3.5.2.1. Tổ chức triển khai sâu rộng các phong trào khuyến khích động viên thanh niên thi đua học tập, tiến quân vào khoa học công nghệ
3.5.2.2. Triển khai có hiệu quả chương trình Phổ cập tin học - Nối mạng tri thức cho thanh niên nông thôn
3.5.2. 3. Triển khai, thực hiện phong trào thanh niên nông thôn thực hiện 4 mới trong thanh niên nông thôn, bao gồm: "Kỹ thuật mới, ngành nghề mới, mô hình mới, thị trường mới"
3.5.2.4. Tiếp tục nhân rộng các mô hình hoạt động đã đạt được hiệu quả trên thực tế
3.5.2.5. Tạo cơ chế, hành lang pháp lý cho hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ, giải quyết việc làm trong thanh niên nông thôn
3.5.2.6. Xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thu hút rộng rãi thanh niên vào tổ chức Đoàn
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan