[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản trị hạn mức tín dụng đối với các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xuất khẩu cà phê của ngân hàng TMCP phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HD Bank)

[/kythuat]
[tomtat]
Quản trị hạn mức tín dụng đối với các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xuất khẩu cà phê của ngân hàng TMCP phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HD Bank)
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ HẠN MỨC TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU
1.1 Quản trị
1.1.1 Khái niệm về quản trị
1.1.2 Chức năng quản trị
1.2 Hạn mức tín dụng đối với hoạt động kinh doanh xuất khẩu
1.2.1 Hạn mức tín dụng
1.2.1.1 Khái niệm tín dụng
1.2.1.2 Đặc điểm của tín dụng
1.2.1.3 Vai trò tín dụng
1.2.1.4 Phân loại tín dụng
1.2.1.5. Hạn mức tín dụng
1.2.2 Hạn mức tín dụng đối với hoạt động kinh doanh xuất khẩu
1.3 Quản trị hạn mức tín dụng đối với hoạt động kinh doanh xuất khẩu
1.3.1 Quản trị mức tính dụng
1.3.2 Quản trị mức tính dụng đối với hoạt động kinh doanh xuất khẩu
1.4 Tổng quan về hoạt động xuất khẩu cà phê
1.4 .1 Thực trạng về ngành cà phê Việt Nam hiện nay
1.4.2 Phương thức giao dịch mua bán trong xuất khẩu cà phê
1.4.3 Những tiềm ẩn rủi ro và khó khăn của các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê
1.5 Tóm tắt chương 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ HẠN MỨC TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ CỦA HDBANK
2.1 Tổng quan về HDBank
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.2 Cơ cấu tổ chức
2.1.3 Văn hóa doanh nghiệp
2.1.4 Định hướng phát triển
2.1.5 Quản trị thương hiệu
2.1.6 Chiến lược phát triển
2.1.7 Mạng lưới hoạt động
2.1.8 Một số kết quả hoạt động của HDBank
2.2 Khái quát về hoạt động xuất khẩu cà phê và các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê do HDBank cấp hạn mức tín dụng
2.2.1. Khái quát về hoạt động xuất khẩu cà phê
2.2.2 Các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê do HDBank cấp hạn mức tín dụng
2.3 Thực trạng về quản trị hạn mức tín dụng đối với các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xuất khẩu cà phê của HDBank
2.3.1 Các chính sách cấp hạn mức tín dụng đối với các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê của HDBank
2.3.2 Quá trình tổ chức thực hiện hạn mức tín dụng đối với các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê của HDBank
2.3.3 Quá trình kiểm soát hạn mức tín dụng xuất khẩu của HDBank
2.3.4 Kết quả nghiên cứu khảo sát về quản trị hạn mức tín dụng xuất khẩu cà phê của HDBank
2.3.4.1. Phương pháp khảo sát và phân tích
2.3.4.2. Kết quả chấm điểm
2.3.5 Một số yếu tố khác ảnh hưởng đến quản trị hạn mức tín dụng HDBank
2.4 Tóm tắt chương 2
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ HẠN MỨC TÍN DỤNG CHO HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CÀ PHÊ CỦA HDBANK
3.1 Phân tích xu hướng phát triển ngành cà phê Việt Nam và thế giới
3.1.1 Triển vọng thị trường thế giới
3.1.2 Triển vọng thị trường Việt Nam
3.1.3 Thách thức của ngành cà phê Việt Nam
3.1.3.1 Diện tích gieo trồng cà phê
3.1.3.2 Lao động, chi phí sản xuất
3.1.3.3 Sản xuất nhỏ lẻ, phân tán
3.1.3.4 Các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê trong nước đang mất dần lợi thế
3.2 Dự báo hoạt động xuất khẩu cà phê của các Doanh nghiệp xuất khẩu cà phê do HDBank cấp hạn mức tín dụng
3.3 Một số giải pháp khắc phục và nâng cao hiệu quả quản trị hạn mức tín dụng đối với hoạt động xuất khẩu cà phê của HDBank
3.3.1 Nhóm giải pháp liên quan đến chính sách tín dụng và cấp hạn mức tín dụng đối với các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê
3.3.2 Giải pháp liên quan đến tổ chức thực hiện các chính sách hạn mức tín dụng xuất khẩu cà phê
3.3.3 Nhóm giải pháp liên quan đến kiểm soát hạn mức
3.3.4 Nhóm giải pháp liên quan đến nâng cao sự thuận tiện, dễ dàng trong giao dịch và giao tiếp chăm sóc khách hàng của HDBank
3.4 Kiến nghị
3.4.1 Với cơ quan nhà nước
3.4.2 Với hiệp hội cà phê Việt Nam
3.4.3 Với Ban Giám đốc HDBank
3.5 Tóm tắt chương 3
Kết luận
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan