[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
So sánh trình tự gen DREB1 liên quan đến khả năng chịu hạn của một số giống đậu tương ở miền núi phía Bắc Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
So sánh trình tự gen DREB1 liên quan đến khả năng chịu hạn của một số giống đậu tương ở miền núi phía Bắc Việt Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. SƠ LƯỢC VỀ CÂY ĐẬU TƯƠNG
1.2. ĐẶC TÍNH CHỊU HẠN VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHỊU HẠN CỦA CÂY ĐẬU TƯƠNG
1.2.1. Hạn và ảnh hưởng của hạn đối với cây trồng
1.2.2. Đặc tính chịu hạn của cây đậu tương
1.3. GEN LIÊN QUAN ĐẾN KHẢ NĂNG CHỊU HẠN Ở ĐẬU TƯƠNG
1.3.1. Các gen chức năng
1.3.2. Các gen điều khiển phiên mã
1.3.3. Nghiên cứu gen DREB của đậu tương Glycine max (L.) Merrill
Chương 2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
2.1. VẬT LIỆU
2.2. HOÁ CHẤT VÀ THIẾT BỊ
2.2.1. Các hoá chất sử dụng
2.2.2. Thiết bị
2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.3.1. Phương pháp tách chiết DNA tổng số
2.3.2. Định lượng và kiểm tra độ tinh sạch của DNA tổng số
2.3.3. Kỹ thuật PCR
2.3.4. Tạo vector tái tổ hợp
2.3.5. Biến nạp và nuôi cấy tế bào mang vector tái tổ hợp
2.3.6. Phơng pháp tách plasmid tái tổ hợp
2.3.7. Giải trình tự và xử lý số liệu
Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
1. Tách chiết DNA tổng số của 3 giống đậu tơng CYS, CPB và VNS
2. Nhân gen DREB1 từ 3 giống đậu tương
3. Kết quả tách dòng gen DREB1 ở 3 giống đậu tương
4. Kết quả xác định và so sánh trình tự của gen DREB1 ở ba giống đậu tương địa phương CYS, CPB và VNS
4.1. So sánh trình tự nucleotide của gen DREB1 ở ba giống đậu tương địa phương CYS, CPB và VNS
4.2. So sánh trình tự amino acid trong protein DREB1 ở ba giống đậu tương địa phơng CYS, CPB và VNS
4.3. So sánh trình tự nucleotide của gen DREB1 ở ba giống đậu tương địa phương CYS, CPB và VNS với một số giống trên NCBI
4.4. So sánh trình tự amino acid trong protein DREB1 ở ba giống đậu tương địa phương CYS, CPB và VNS với một số giống trên NCBI
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan