[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đặc điểm dịch tễ, bệnh lý, lâm sàng và biện pháp phòng trị bệnh Trichocephalus suis ở lợn tại một số huyện thuộc tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Đặc điểm dịch tễ, bệnh lý, lâm sàng và biện pháp phòng trị bệnh Trichocephalus suis ở lợn tại một số huyện thuộc tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở khoa học của đề tài
1.1.1. Giun tròn Trichocephalus suis ký sinh ở lợn
1.1.2. Bệnh do Trichocephalus suis gây ra ở lợn
1.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
1.2.1. Tình hình nghiên cứu trong nước
1.2.2. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng và vật liệu nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Vật liệu nghiên cứu
2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
2.2.1. Địa điểm nghiên cứu
2.2.2. Thời gian nghiên cứu
2.3. Nội dung nghiên cứu
2.3.1. Đặc điểm dịch tễ bệnh giun tròn Trichocephalus suis ở lợn
2.3.2. Nghiên cứu bệnh do Trichocephalus suis gây ra ở lợn
2.3.3. Biện pháp phòng trị bệnh giun tròn Trichocephalus suis cho lợn
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Phương pháp lấy mẫu
2.4.2. Phương pháp xét nghiệm mẫu
2.4.3. Phương pháp xác định thời gian phát triển và khả năng sống của trứng giun Trichocephalus suis trong phân lợn ở ngoại cảnh
2.4.4. Phương pháp xác định thời gian phát triển và khả năng sống của trứng giun Trichocephalus suis trong đất
2.4.5. Phương pháp theo dõi tác dụng của một số chất sát trùng đối với trứng giun T. suis
2.4.6. Phương pháp gây nhiễm cho lợn
2.4.7. Phương pháp theo dõi các biểu hiện lâm sàng bệnh Trichocephalus suis ở lợn gây nhiễm
2.4.8. Phương pháp xét nghiệm máu để xác định một số chỉ số huyết học của lợn khỏe và lợn bị bệnh giun Trichocephalus suis do gây nhiễm
2.4.9. Phương pháp xác định bệnh tích đại thể và vi thể
2.4.10. Phương pháp theo dõi hiệu lực tẩy giun T. suis của thuốc Hanmectin - 25; Ivocip và Levamisol
2.5. Phương pháp xử lý số liệu
2.5.1. Một số công thức tính tỷ lệ (%)
2.5.2. Một số tham số thống kê
2.5.3. So sánh mức độ sai khác giữa 2 số trung bình
2.5.4. Phương pháp xác định mối tương quan giữa số giun T. suis ký sinh/lợn và số trứng giun/gam phân
Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Đặc điểm dịch tễ bệnh Trichocephalus suis ở lợn tại một số huyện thuộc tỉnh Thái Nguyên
3.1.1. Tình hình nhiễm Trichocephalus suis ở lợn tại một số địa phương
3.1.2. Nghiên cứu sự phát triển và khả năng sống của trứng giun Trichocephalus suis ở môi trường ngoại cảnh
3.1.3. Thử nghiệm tác dụng của một số chất sát trùng đối với trứng giun T. suis
3.2. Bệnh lý và lâm sàng bệnh Trichocephalus suis ở lợn
3.2.1. Triệu chứng lâm sàng và bệnh tích bệnh Trichocephalus suis ở lợn gây nhiễm
3.2.2. Một số chỉ số huyết học của lợn ở lô đối chứng và lô gây bệnh Trichocephalus suis
3.2.3. Xác định tương quan giữa số giun T. suis ở lợn gây nhiễm với số trứng giun trong 1 g phân
3.2.4. Triệu chứng lâm sàng của lợn bị bệnh Trichocephalus suis ở các địa phương
3.3. Biện pháp phòng trị bệnh giun Trichocephalus suis cho lợn
3.3.1. Hiệu lực của một số thuốc tẩy giun T. suis cho lợn
3.3.2. Độ an toàn của thuốc tẩy giun T. suis cho lợn
3.3.3. Đề xuất biện pháp phòng trị bệnh giun tròn Trichocephalus suis cho lợn
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan