[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu tái định cư xã Hạ Long huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu tái định cư xã Hạ Long huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
1.1. Cơ sở lý luận và các căn cứ pháp lý về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
1.1.1. Khái niệm về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và chính sách bồi thường
1.1.2. Đặc điểm và các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ GPMB
1.1.3. Các căn cứ pháp lý của việc thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ GPMB trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
1.2. Chính sách bồi thường thiệt hại khi thu hồi đất đai của một số nước trên thế giới và các nước trong khu vực
1.2.1. Chính sách bồi thường thiệt hại và tái định cư của các tổ chức tài trợ (WB và ADB)
1.2.2 Chính sách bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng của một số nước trên thế giới
1.3. Thực tiễn công tác bồi thường giải phóng mặt bằng ở Việt Nam
1.3.1. Phương án bồi thường
1.3.2. Chính sách hỗ trợ và việc làm
1.3.3. Diện tích đất bồi thường, giá đất bồi thường
1.3.4. Bồi thường về tài sản, cây cối, hoa màu gắn liền với đất bị thu hồi
1.3.5. Tái định cư và cơ sở hạ tầng khu tái định cư
1.3.6. Trình độ hiểu biết pháp luật đất đai trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng
1.4. Thực tiễn công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
2.2. Địa điểm nghiên cứu
2.3. Nội dung nghiên cứu
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Phương pháp thu thập và kế thừa số liệu, tài liệu (số liệu thứ cấp)
2.4.2. Phương pháp chuyên gia
2.4.3. Phương pháp điều tra người dân thông qua phiếu điều tra (số liệu sơ cấp)
2.4.4. Phương pháp tổng hợp, phân tích số liệu
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Vân Đồn
3.1.1. Điều kiện tự nhiên tại huyện Vân Đồn
3.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
3.2. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tại xã Hạ Long, huyện Vân Đồn
3.3. Thực trạng quản lý đất đai trên địa bàn huyện trong năm 2013
3.3.1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện
3.4. Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án nghiên cứu
3.4.1. Quy mô của dự án
3.4.2. Công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất tại dự án
3.4.3. Ảnh hưởng của công tác GPMB đến đời sống của người dân qua phiếu điều tra
3.4.4. Đánh giá chung về quá trình thực hiện công tác GPMB
3.5. Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác GPMB
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan