[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá hiệu quả kinh tế của các phương thức sản xuất chè tại thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá hiệu quả kinh tế của các phương thức sản xuất chè tại thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên
MỞ ĐẦU
MỤC LỤC
Chương I: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1.1. Cơ sở lý luận về sản xuất nông nghiệp: Hữu cơ, an toàn và truyền thống
1.1.1. Quan niệm về sản xuất nông nghiệp hữu cơ và an toàn
1.1.1.1. Sản xuất nông nghiệp hữu cơ
1.1.1.2. Quản lý dịch hại tổng hợp IPM
1.1.2. Quan niệm về sản xuất chè an toàn, sản xuất chè hữu cơ và sản xuất chè truyền thống
1.1.2.1. Khái niệm chè hữu cơ
1.1.2.2. Khái niệm chè an toàn
1.1.2.3. Khái niệm chè truyền thống (Sản xuất chè thông thường)
1.1.3. Ý nghĩa của sản xuất chè hữu cơ và sản xuất chè an toàn
1.2. Thực trạng phát triển nông nghiệp hữu cơ trên thế giới và trong nước
1.2.1. Thực trạng sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên thế giới
1.2.2. Thực trạng phát triển nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam
1.3. Tình hình sản xuất chè trên thế giới và trong nước
1.3.1. Tình hình sản xuất chè trên thế giới
1.3.2. Tình hình sản xuất chè ở Việt Nam
1.4. Cơ sở lý luận về hiệu quả sản xuất
1.4.1. Các quan điểm về hiệu quả kinh tế
1.4.2. Phân loại hiệu quả kinh tế
1.5. Phương pháp nghiên cứu
1.5.1. Các câu hỏi đặt ra mà đề tài cần giải quyết
1.5.2. Phương pháp nghiên cứu
1.5.2.1. Lựa chọn địa điểm nghiên cứu
1.5.2.2. Xác định cỡ mẫu
1.5.2.3. Phương pháp thu thập số liệu
1.5.2.4. Mô hình lý thuyết sử dụng trong phân tích
1.5.2.5. Phương pháp xử lý số liệu
1.5.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu
Chương II: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
2.1. Điều kiện tự nhiên và tình hình kinh - xã hội của thành phố Thái Nguyên
2.1.1. Vị trí địa lý
2.1.2. Khí hậu và tài nguyên thiên nhiên
2.1.3. Nguồn nhân lực
2.1.4. Hệ thống kết cấu hạ tầng
2.1.5. Những lợi thế so sánh
2.2. Một số nét cơ bản về sản xuất chè an toàn, sản xuất chè hữu cơ và sản xuất chè truyền thống tại tỉnh Thái Nguyên.
2.2.1. Tình hình sản xuất chè an toàn và chè hữu cơ
2.2.1.1. Sản xuất chè an toàn
2.2.1.2. Sản xuất chè hữu cơ
2.2.2. Tình hình sản xuất chè truyền thống
2.3. Tình hình sản xuất chè an toàn và chè hữu cơ tại Thành phố Thái Nguyên
2.3.1. Tình hình sản xuất chè hữu cơ
2.3.2. Tình hình sản xuất chè an toàn
2.4. Đánh giá chung về tình hình sản xuất chè của các hộ điều tra
2.4.1. Đặc điểm chung của hộ nông dân
2.4.2. Cơ cấu giống chè của các hộ điều tra
2.4.3. Mức độ đầu tư thâm canh của hộ
2.4.4. Tình hình chế biến chè của hộ
2.5. Hiệu quả sản xuất chè hữu cơ, chè an toàn và chè truyền thống của hộ nông dân điều tra.
2.5.1. Kết quả, hiệu quả kinh tế của sản xuất chè hữu cơ, chè an toàn và chè truyền thống
2.5.1.1. Kết quả, hiệu quả kinh tế của sản xuất chè hữu cơ
2.5.1.2. Kết quả, hiệu quả kinh tế của sản xuất chè an toàn
2.5.1.3. Kết quả, hiệu quả kinh tế của sản xuất chè truyền thống
2.5.1.4. So sánh hiệu quả kinh tế của chè hữu cơ, chè an toàn với chè truyền thống.
2.5.2. Hiệu quả xã hội của sản xuất chè
2.5.3. Hiệu quả môi trường của sản xuất chè
2.6. Mô hình hồi quy của các phương thức sản xuất chè
2.6.1. Xây dựng mô hình
2.6.2. Kết quả mô hình hồi quy
2.6.2.1. Đối với các hộ sản xuất chè an toàn
2.6.2.2. Đối với các hộ sản xuất chè hữu cơ
2.6.2.3. Đối với các hộ sản xuất chè truyền thống
2.7. Những vấn đề rút ra từ thực trạng sản xuất chè hữu cơ, sản xuất chè an toàn và sản xuất chè truyền thống
Chương III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA SẢN XUẤT CHÈ AN TOÀN VÀ SẢN XUẤT CHÈ HỮU CƠ
3.1. Giải pháp mở rộng và nâng cao hiệu quả của sản xuất chè an toàn
3.2. Giải pháp mở rộng và nâng cao hiệu quả của sản xuất chè hữu cơ
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan