[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá hiệu quả một số mô hình rừng trồng theo dự 661 tại huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá hiệu quả một số mô hình rừng trồng theo dự 661 tại huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
Chương 1: ĐẶT VẤN ĐỀ
Chương 2: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
2.1. Ở Việt Nam.
2.2. Trên thế giới.
Chương 3: MỤC TIÊU - ĐỐI TƯỢNG - NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Mục tiêu nghiên cứu.
3.2. Đối tượng nghiên cứu.
3.3. Giới hạn nghiên cứu.
3.4. Nội dung nghiên cứu.
3.5. Phương pháp nghiên cứu.
3.6. Phương pháp xử lý số liệu.
Chương 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của khu vực nghiên cứu.
4.2. Bối cảnh ra đời của dự án và tình hình triển khai thực hiện các hoạt động của dự án tại huyện Phú Lương từ năm 2006 – 2009.
4.3. Đánh giá tình hình thực hiện các hoạt động của dự án trồng rừng 661 tại huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên.
4.4. Bước đầu đánh giá một số tác động của các mô hình trồng rừng sản xuất đến phát triển kinh tế, xã hội và môi trường của khu vực nghiên cứu
4.5. Đánh giá tác động của dự án đến kinh tế xã hội và đời sống của người dân trong vùng dự án.
4.6. Phân tích hiệu quả một số loài cây trồng rừng của dự án.
4.7. Một số giải pháp duy trì các hoạt động của dự án trong thời gian tới.
Chương 5: KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ ĐỀ NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan