[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại huyện Bạch Thông tỉnh Bắc Kạn

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại huyện Bạch Thông tỉnh Bắc Kạn
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Một số vấn đề lý luận về sử dụng đất nông nghiệp
1.1.1. Đất nông nghiệp
1.1.2. Vai trò đất nông nghiệp
1.1.3. Nguyên tắc sử dụng đất nông nghiệp
1.1.4. Quan điểm sử dụng đất nông nghiệp bền vững
1.1.5. Những xu hướng sử dụng đất nông nghiệp bền vững
1.1.6. Tiêu chí đánh giá tính bền vững
1.1.7. Xây dựng nền nông nghiệp phát triển bền vững
1.2. Những vấn đề cơ bản về hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp
1.2.1. Quan điểm về hiệu quả sử dụng đất
1.2.2. Phân loại hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp
1.2.3. Đặc điểm và phương pháp đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp
1.2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp
1.3. Những nghiên cứu về nâng cao hiệu quả sử dụng đất trên Thế giới và Việt Nam
1.3.1. Những nghiên cứu trên thế giới
1.3.2. Những nghiên cứu trong nước
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng, thời gian và phạm vi ngiên cứu
2.2. Nội dung nghiên cứu của đề tài
2.2.1. Điều kiện tự nhiên và thực trạng phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến sử dụng đất sản xuất nông nghiệp
2.2.2. Đánh giá hiện trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp và các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp.
2.2.3. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp
2.2.4. Định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững
2.2.5. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp.
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Phương pháp chọn điểm nghiên cứu
2.3.2. Phương pháp điều tra thu thập số liệu thứ cấp
2.3.3. Phương pháp điều tra thu thập số liệu sơ cấp
2.3.5. Phương pháp tổng hợp thống kê và xử lý số liệu
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của địa bàn nghiên cứu
3.1.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.2. Điều kiện kinh tế- xã hội
3.1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và môi trường
3.2. Hiện trạng sử dụng đất, biến động đất sản xuất nông nghiệp và thực trạng các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp của huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
3.2.1. Hiện trạng sử dụng đất
3.2.2. Ttình hình biến động đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Bạch Thông giai đoạn 2009-2013
3.2.3. Thực trạng cây trồng trên đất trồng cây hàng năm huyện Bạch Thông
3.2.5. Mô tả các loại hình sử dụng đất
3.3. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất trồng cây hàng năm
3.3.1. Đánh giá hiệu quả kinh tế
3.3.3. Đánh giá hiệu quả môi trường của các LUT trên đất sản xuất nông nghiệp
3.4. Lựa chọn và đề xuất loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp hiệu quả bền vững cho vùng nghiên cứu
3.5. Xác định các giải pháp phát triển các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp có triển vọng cho sản xuất nông nghiệp tại huyện Bạch Thông
3.5.1. Giải pháp sử dụng đất
3.5.2. Giải pháp kỹ thuật
3.5.3. Giải pháp thị trường sản phẩm
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan