[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2005 - 2010 và đề xuất giải pháp sử dụng đất hiệu quả cho thị xã Sông Công giai đoạn 2011 – 2020

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2005 - 2010 và đề xuất giải pháp sử dụng đất hiệu quả cho thị xã Sông Công giai đoạn 2011 – 2020
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
1.1. Cơ sở khoa học cho việc sử dụng hợp lý đất đai
1.1.1. Đất đai và các chức năng của đất đai
1.1.2. Những lợi ích khác nhau về sử dụng đất
1.1.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến sử dụng đất
1.1.4. Các xu thế phát triển sử dụng đất
1.1.5. Sử dụng đất và các mục đích kinh tế, xã hội, môi trường
1.2. Khái quát chung về quy hoạch sử dụng đất
1.2.1. Những căn cứ pháp lý của quy hoạch sử dụng đất
1.2.2. Các loại hình quy hoạch sử dụng đất
1.2.3. Nhiệm vụ và nội dung của quy hoạch sử dụng đất
1.3. Tình hình nghiên cứu quy hoạch sử dụng đất trong nước và nước ngoài
1.3.1. Tình hình nghiên cứu quy hoạch sử dụng đất trong nước
1.3.2. Thực tiễn công tác quy hoạch sử dụng đất của một số nước trên thế giới
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.2. Địa điểm nghiên cứu
2.3. Nội dung nghiên cứu
2.3.1. Điều kiện tự nhiên
2.3.2. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên liên quan đến sử dụng đất
2.3.3. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội
2.3.4. Tình hình quản lý và sử dụng đất đai
2.3.5. Biến động sử dụng đất giai đoạn 2005 - 2010
2.3.6. Đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu phương án quy hoạch sử dụng đất thị xã giai đoạn 2005 - 2010, phân tích những vấn đề tồn tại trong sử dụng đất so với phương án quy hoạch
2.3.7. Các giải pháp thực hiện cho giai đoạn 2011-2020
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Phương pháp điều tra, thu thập thông tin
2.4.2. Phương pháp thống kê, so sánh
2.4.3. Phương pháp phân tích tổng hợp
2.4.4. Phương pháp minh hoạ bằng bản đồ
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.1. Vị trí địa lý
3.1.2. Địa hình - thổ nhưỡng
3.1.3. Khí hậu, thời tiết
3.1.4. Nguồn nước, thuỷ văn
3.1.5. Thảm thực vật
3.1.6. Khoáng sản
3.2. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên liên quan đến sử dụng đất
3.2.1. Thuận lợi
3.2.2. Khó khăn
3.3. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội
3.3.1. Tăng trưởng kinh tế
3.3.2. Thực trạng phát triển các ngành kinh tế
3.3.3. Đánh giá chung về thực trạng phát triển kinh tế, xã hội gây áp lực lên đất đai
3.4. Tình hình quản lý và sử dụng đất đai
3.4.1. Tình hình quản lý đất đai
3.4.2. Hiện trạng sử dụng đất năm 2010
3.4.3. Đánh giá chung về hiện trạng sử dụng và tình hình quản lý đất đai thị xã Sông Công
3.5. Biến động sử dụng đất giai đoạn 2005 - 2010
3.5.1. Tình hình biến động đất đai giai đoạn 2005 - 2010
3.5.2. Nhận xét chung về tình hình quản lý, sử dụng và biến động đất đai trên địa bàn thị xã trong giai đoạn 2005 - 2010
3.6. Đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu phương án quy hoạch sử dụng đất thị xã giai đoạn 2005 - 2010, phân tích những vấn đề tồn tại trong sử dụng đất so với phương án quy hoạch
3.6.1. Đánh giá việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn từ năm 2005 đến năm 2010
3.6.2. Phân tích những vấn đề tồn tại trong sử dụng đất giai đoạn 2005 - 2010 so với phương án quy hoạch
3.7. Các giải pháp thực hiện cho giai đoạn 2011-2020
3.7.1. Giải pháp cơ chế, chính sách
3.7.2. Giải pháp về kỹ thuật
3.7.3. Giải pháp về xã hội
3.7.4. Giải pháp về môi trường
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan