[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá mức độ thỏa mãn trong công việc của người lao động tại công ty cổ phần Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá mức độ thỏa mãn trong công việc của người lao động tại công ty cổ phần Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: LÝ THUYẾT VỀ SỰ THỎA MÃN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG  TRONG TỔ CHỨC
1.1. Khái niệm nguồn nhân lực và quản trị nguồn nhân lực
1.1.1. Nguồn nhân lực
1.1.2. Quản trị nguồn nhân lực
1.2. Vai trò của công tác động viên tạo sự thỏa mãn cho nhân viên tại nơi làm việc           
1.2.1. Thuyết theo nhu cầu của Abraham Maslow
1.2.2. Thuyết X và thuyết Y của Mc. Gregor
1.2.3. Thuyết hai nhân tố của Frederick Herzberg
1.2.4. Thuyết kỳ vọng
1.2.5. Thuyết công bằng
1.2.6. Sự thỏa mãn của nhân viên tại nơi làm việc
1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn của người lao động trong tổ chức         
1.3.1. Tiền lương     
1.3.2. Môi trường làm việc
1.3.3. Công việc thú vị
1.3.4. Hỗ trợ từ cấp trên     
1.3.5. Đồng nghiệp
1.3.6. Phúc lợi          
1.3.7. Đào tạo và cơ hội thăng tiến           
TÓM TẮT CHƯƠNG 1       
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CP DM-ĐT-TM THÀNH CÔNG
2.1. Tổng quan về công ty CP DM-ĐT-TM Thành Công           
2.1.1. Giới thiệu khái quát 
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.3. Ngành nghề và các hoạt động kinh doanh
2.1.4. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty         
2.1.5. Cơ cấu tổ chức và quản lý   
2.2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty CP DM-ĐT-TM Thành Công    
2.3. Thực trạng nguồn nhân lực tại Công ty CP DM-ĐT-TM Thành Công     
TÓM TẮT CHƯƠNG 2       
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU
3.1. Quy trình thực hiện nghiên cứu         
3.2. Nghiên cứu định tính  
3.2.1. Thiết kế thang đo cho bảng câu hỏi           
3.2.2. Diễn đạt và mã hóa thang đo
3.2.3. Đề xuất mô hình nghiên cứu           
3.3. Nghiên cứu định lượng           
3.3.1. Thông tin mẫu nghiên cứu  
3.3.2. Phương pháp phân tích dữ liệu       
3.3.3. Kết quả nghiên cứu sơ bộ    
TÓM TẮT CHƯƠNG 3       
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ KHẢO SÁT
4.1. Kết quả thống kê mô tả
4.2. Kiểm định thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach's Alpha
4.3. Phân tích nhân tố
4.3.1. Đánh giá thang đo các nhân tố tác động đến sự thỏa mãn
4.3.2. Đánh giá thang đo mức độ thỏa mãn của người lao động           
4.4. Kết quả phân tích hàm hồi quy
4.5. Giải thích ý nghĩa của các nhân tố tác động đến sự thỏa mãn      
4.6. Đánh giá mức độ thỏa mãn trong công việc của người lao động
4.6.1. Thang đo công việc thú vị   
4.6.2. Thang đo tiền lương
4.6.3. Thang đo đào tạo và cơ hội thăng tiến      
4.6.4. Thang đo hỗ trợ từ cấp trên
4.6.5. Thang đo phúc lợi    
4.6.6. Thang đo sự thỏa mãn          
4.7. Phân tích sự khác biệt về sự thỏa mãn giữa các nhóm người lao động
4.7.1. Phân tích sự khác biệt về sự thỏa mãn giữa nam và nữ
4.7.2. Phân tích sự khác biệt về sự thỏa mãn giữa các độ tuổi
4.7.3. Phân tích sự khác biệt về sự thỏa mãn giữa các trình độ
4.7.4. Phân tích sự khác biệt về sự thỏa mãn giữa các độ mức thu nhập        
4.7.5. Phân tích sự khác biệt về sự thỏa mãn giữa các vị trí công tác
4.7.6. Phân tích sự khác biệt về sự thỏa mãn giữa các thâm niên
TÓM TẮT CHƯƠNG 4       
CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP NÂNG CAO SỰ THỎA MÃN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CP DM-ĐT-TM THÀNH CÔNG
5.1. Quan điểm và mục tiêu quản trị nguồn nhân lực tại Công ty CP DM-ĐT-TM Thành Công
5.1.1. Quan điểm     
5.1.2. Mục tiêu         
5.2. Đề xuất giải pháp giúp nâng cao sự thỏa mãn của người lao động          
5.2.1. Xây dựng cơ chế, chính sách về tiền lương phù hợp với đối tượng lao động
5.2.2. Thực hiện các chính sách khen thưởng phúc lợi cho nhân viên
5.2.3. Sắp xếp công việc phù hợp với mục tiêu của Công ty
5.2.4. Đổi mới kế hoạch và chiến lược đào tạo phát triển nguồn nhân lực làm việc tại công ty     
5.2.5. Tăng cường sự hỗ trợ, quan tâm từ cấp trên         
5.3. Kiến nghị          
5.4. Hạn chế của đề tài
TÓM TẮT CHƯƠNG 5
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan