[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống lúa lai 3 dòng mới tại tỉnh Phú Thọ

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống lúa lai 3 dòng mới tại tỉnh Phú Thọ
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
PHẦN 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
1.1. Cơ sở khoa học và thực tiễn của đề tài
1.1.1. Cơ sở khoa học
1.1.2. Cơ sở thực tiễn
1.2. Nghiên cứu nguồn gốc và phân loại cây lúa
2.2.1. Nguồn gốc cây lúa
2.2.2. Phân loại lúa
1.3. Sự biểu hiện ưu thế lai (ƯTL) ở lúa
1.3.1. Khái niệm
1.3.2. Cơ sở di truyền
1.3.3. Sự biểu hiện ưu thế lai về các đặc tính nông học ở lúa lai F1
1.4. Kỹ thuật gieo cấy lúa lai thương phẩm F1
1.5. Tình hình nghiên cứu, sản xuất lúa – gạo trên Thế giới và tại Việt Nam
1.5.1. Trên Thế giới
1.5.2. Tại Việt Nam
PHẦN 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng, địa điểm nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
2.2. Nội dung nghiên cứu
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Phương pháp thu thập tài liệu
2.3.2. Phương pháp bố trí thí nghiệm
2.3.3. Kỹ thuật chăm sóc lúa (theo hướng dẫn kỹ thuật của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Thọ)
2.3.4. Các chỉ tiêu và phương pháp theo dõi
2.3.5. Phương pháp xử lý số liệu
PHẦN 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Đặc điểm cơ bản của vùng nghiên cứu
3.1.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.2. Phú Thọ trong quá trình thực hiện đề tài
3.2. Tình hình sinh trưởng, phát triển của một số giống lúa lai 3 dòng mới trong điều kiện vụ Mùa 2009 và vụ Xuân 2010 tại tỉnh Phú Thọ
3.2.1. Tình hình sinh trưởng
3.2.2. Động thái tăng trưởng chiều cao
3.2.3. Đặc tính đẻ nhánh của các giống lúa thí nghiệm
3.3. Đánh giá đặc tính chống chịu của các giống lúa lai 3 dòng mới trong điều kiện vụ Mùa 2009 và vụ Xuân 2010 tại tỉnh Phú Thọ
3.4. Đánh giá các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của một số giống lúa lai 3 dòng mới trong điều kiện vụ Mùa 2009 và vụ Xuân 2010 tại tỉnh Phú Thọ
3.4.1. Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất
3.4.2. Năng suất thực thu của một số giống lúa lai ba dòng mới
3.5. Đánh giá các tính trạng liên quan đến chất lượng gạo của một số giống lúa lai ba dòng mới
3.6. Xây dựng mô hình sản xuất
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan